• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Online platby rodičov škole
    • 29. 8. 2018
    • Základné informácie

     Edupage už niekoľko rokov pomocou modulu platby umožňuje školám viesť evidenciu poplatkov a platieb svojich žiakov, importovať a automaticky párovať platby z elektronických bankových výpisov alebo posielať maily s informáciami o platbách rodičom. Rodičia na webe alebo v mobilnej aplikácii môžu vidieť všetky poplatky, ktoré majú platiť a skontrolovať, ktoré platby už zaplatili alebo nezaplatili.

    • Čítať viac
    • ROZHODNUTIE o dočasnej prebytočnosti časti nehnuteľného majetku štátu v správe Špeciálnej základnej školy s materskou školou
    • 5. 7. 2018
    • Špeciálna základná škola s materskou školou Karpatská 1, Bratislava ako správca majetku štátu vo vlastníctve Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 1 ods.pís. a) a ustanovením § 3 ods.4 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 278/1993 Z.z.) rozhodla takto:

    • Čítať viac
    • Oznam o zápise detí do špeciálnej materskej školy
    • 19. 4. 2018
    • Riaditeľstvo Špeciálnej základnej školy s materskou školou Karpatská 1, v Bratislave zverejňuje zápis a podmienky prijímania detí do materskej školy na školský rok 2018/2019.

     V zmysle § 59 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 3 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.306/2008 o materskej škole.

    • Čítať viac
   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4