• Novinky

     • JEDÁLEŇ
      • JEDÁLEŇ

      • Milí rodičia,

        

       od 1. septembra 2018 škola zmenila dodávateľa školskej stravy.

       Dodávateľ: Almanach s.r.o.

       Sídlo:  Stravovacie zariadenie Družba, Botanická 25, Bratislava

       Cena lístku:

       Deti MŠ( D,O,) - 1,77€

       Deti MŠ( D,O,O) - 2,22€

       Žiaci ŠZŠ -1,92€

        

       Prihlasovane a odhlasovanie:

       obedy@karpatska.eu

       SMS - 0911 487 961

        

       Odhlasovanie deň vopred do 18:00 hod, alebo príslušný deň do 7:30 hod.

       Bankové spojenie: SK 65 8180 0000 0070 0060 6960

        

       Platby za obedy sa platia mesačne vopred. Platbu je potrebné uskutočniť do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca, inak strava nebude poskytnutá.

       Prosíme používať príslušný variabilný symbol.

      • Online platby rodičov škole

      •  

       Základné informácie

       Edupage už niekoľko rokov pomocou modulu platby umožňuje školám viesť evidenciu poplatkov a platieb svojich žiakov, importovať a automaticky párovať platby z elektronických bankových výpisov alebo posielať maily s informáciami o platbách rodičom. Rodičia na webe alebo v mobilnej aplikácii môžu vidieť všetky poplatky, ktoré majú platiť a skontrolovať, ktoré platby už zaplatili alebo nezaplatili.

       Čo sa týka platenia, rodičia doteraz mohli škole platiť platby v hotovosti, šekom alebo bankovým prevodom.
       Platba bankovým prevodom sa už stala samozrejmosťou a vďaka rozmachu inteligentných mobilných telefónov a mobilných aplikácii, číslo účtu, variabilný symbol a suma už nemusia byť ručne prepisované alebo kopírované do aplikácie banky, ale po nasnímaní čiarového kódu fotoaparátom v mobile ich mobilná aplikácia banky sama vyplní a rodič sa nemusí báť, že by urobil preklep v týchto dôležitých údajoch.

       Dnes Edupage prichádza s novou možnosťou platenia poplatkov škole - pomocou služby Viamo.
       Táto služba zjednodušuje platenie pomocou bankového prevodu a poskytuje odosielateľovi aj prijímateľovi okamžitú informáciu o zrealizovaní platby.

       Výhody používania pre školu:

       • využívanie tejto služby je zadarmo. Škola ani rodičia neplatia žiadne poplatky sprostredkovateľom.
       • škola vidí platbu na Edupage ihneď po jej zaplatení. Rodičia sa už nebudú vypytovať či došla platba a vy máte istotu, že žiak naozaj zaplatil (napr. nedoplatok za školskú jedáleň).
       • rodičia neurobia chybu pri vypisovaní platobných údajov - všetko za nich vyrieši systém.
       • platba príde tak ako doteraz priamo na účet školy - viamo v podstate plne zautomatizuje platbu z banky rodiča do banky školy.
       • škola nemusí nič robiť - viamo platbu netreba priraďovať žiakovi a netreba ani dohľadávať. Platba je vždy správne priradená k žiakovi a predpisu.
       • neplatiči sú automaticky upozornení o výške svojho nedoplatku
       • rodičia môžu samozrejme stále posielať šeky a platiť bankovým prevodom. Čím viac však budete mať viamo rodičov, tým menej budete mať práce.

       Výhody používania pre rodičov:

       • rodič nemusí zadávať čísla účtov, variabilné symboly ani sumy. Rovnako nemusí ani vypisovať šeky a behať na poštu - iba potvrdí Vami zadané údaje
       • rodič vidí platbu na Edupage ihneď po jej zaplatení
       • rodič vie zaplatiť viacero poplatkov naraz rýchlo jedným klikom bez šance urobiť chybu

       využívanie tejto služby nestojí rodiča žiadne ďalšie peniaze

      • ROZHODNUTIE o dočasnej prebytočnosti časti nehnuteľného majetku štátu v správe Špeciálnej základnej školy s materskou školou

      • Špeciálna základná škola s materskou školou Karpatská 1, Bratislava ako správca majetku štátu vo vlastníctve Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 1 ods.pís. a) a ustanovením § 3 ods.4 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 278/1993 Z.z.) rozhodla takto:


       Špeciálna základná škola s materskou školou Karpatská 1, Bratislava určuje:

       • nehnuteľný majetok štátu (jeho časť) - nebytový priestor a to: triedy, kancelárie a miestnosti uvedené v prílohe č. 1 (6 strán) tohoto rozhodnutia, ktoré sa nachádzajú  v budove so súpisným číslom 16 na ulici Jelenia  v Bratislave,  v správe Špeciálnej základnej školy s materskou školou Karpatská 1, Bratislava v katastrálnom území Bratislava - m. č. STARÉ MESTO,  zapísaný v KN  na LV č.7536,  vedenom katastrálnym odborom na Okresnom úrade  Bratislava I a to:
       • stavba  - budova postavená na zemskom povrchu, budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, súpisné číslo 3145, na parcele č. 7365/5 v podiele 1/1

       s celkovou plochou – 4 053m² z toho dočasne prebytočnou plochou  3906,05 m² na obdobie od 1. augusta 2018 do 31. júla 2019 za dočasne prebytočný

      • Oznam o zápise detí do špeciálnej materskej školy

      • Riaditeľstvo  Špeciálnej základnej školy s materskou školou Karpatská 1, v Bratislave zverejňuje zápis a podmienky prijímania detí do materskej školy na školský rok 2018/2019.

        V zmysle § 59 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 3 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.306/2008 o materskej škole. 

       Zápis detí na školský rok 2018/2019 do špeciálnej materskej školy na Karpatskej ulici v Bratislave a  elokovanom pracovisku Mišíkova 19 v Bratislave sa uskutoční v termíne od 2.5 do 7.5.2018. Záujemci môžu kontaktovať zástupkyňu pre materskú školu telefonicky na čísle 02/54412605. Následne si dohodnú osobné stretnutie v materskej škole a Centre špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP). Do materskej školy sú prijímané deti od 3 rokov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na základe odporúčania CŠPP.

       O prijatí alebo neprijatí dieťaťa do ŠMŠ vydá písomné rozhodnutie  riaditeľka školy.

        

       Mgr. Ľubica Jägrová

       riaditeľka ŠZŠ s MŠ

      • OCENENIE

      • Za dlhoročnú obetavú prácu pri výchove a vzdelávaní mladej
       generácie bola pri príležitosti Dňa učiteľov vedúcou odboru školstva Okresného úradu  Bratislava  ocenená

       naša kolegyňa Evička Vrábliková.

       Srdečne blahoželáme.

     • Prevádzka šk. dvora
      • Prevádzka šk. dvora

      • Vážení rodičia,

       od 19.februára 2018 v záujme zabezpečenia bezpečnosti Vašich detí bude prístup autom na školský dvor časovo obmedzený.

       Otvorené:

       7.00 -   9.00

       12.00 - 12.30

       15.00

       V prípade potreby vstupu mimo uvedeného času  kontaktujte nás na tel. čísle: 0911 487 961.

      • 2 % - Tlačivá

     • Stravné
      • Stravné

      • Milí rodičia,

       od 1. januára 2017 škola zmenila dodávateľa školskej stravy.

       Dodávateľ: Môj obedík

       Sídlo: Gymnázium, Ul. Ladislava Sáru č. 1, 841 04 Bratislava

       Cena lístku:

       Deti MŠ (D,O,O) - 1,50€
       Žiaci ŠZŠ - 1,50€


       Prihlasovanie a odhlasovanie do 800h:

       mojobedik1@gmail.com,
       prípadne SMS 0919319595


       Bankové spojenie: SK53 0900 0000 0051 2365 1666