• Novinky

      • ROZHODNUTIE o dočasnej prebytočnosti časti nehnuteľného majetku štátu v správe Špeciálnej základnej školy s materskou školou

      • Špeciálna základná škola s materskou školou Karpatská 1, Bratislava ako správca majetku štátu vo vlastníctve Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 1 ods.pís. a) a ustanovením § 3 ods.4 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 278/1993 Z.z.) rozhodla takto:


       Špeciálna základná škola s materskou školou Karpatská 1, Bratislava určuje:

       • nehnuteľný majetok štátu (jeho časť) - nebytový priestor a to: triedy, kancelárie a miestnosti uvedené v prílohe č. 1 (6 strán) tohoto rozhodnutia, ktoré sa nachádzajú  v budove so súpisným číslom 16 na ulici Jelenia  v Bratislave,  v správe Špeciálnej základnej školy s materskou školou Karpatská 1, Bratislava v katastrálnom území Bratislava - m. č. STARÉ MESTO,  zapísaný v KN  na LV č.7536,  vedenom katastrálnym odborom na Okresnom úrade  Bratislava I a to:
       • stavba  - budova postavená na zemskom povrchu, budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, súpisné číslo 3145, na parcele č. 7365/5 v podiele 1/1

       s celkovou plochou – 4 053m² z toho dočasne prebytočnou plochou  3906,05 m² na obdobie od 1. augusta 2018 do 31. júla 2019 za dočasne prebytočný

      • Oznam o zápise detí do špeciálnej materskej školy

      • Riaditeľstvo  Špeciálnej základnej školy s materskou školou Karpatská 1, v Bratislave zverejňuje zápis a podmienky prijímania detí do materskej školy na školský rok 2018/2019.

        V zmysle § 59 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 3 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.306/2008 o materskej škole. 

       Zápis detí na školský rok 2018/2019 do špeciálnej materskej školy na Karpatskej ulici v Bratislave a  elokovanom pracovisku Mišíkova 19 v Bratislave sa uskutoční v termíne od 2.5 do 7.5.2018. Záujemci môžu kontaktovať zástupkyňu pre materskú školu telefonicky na čísle 02/54412605. Následne si dohodnú osobné stretnutie v materskej škole a Centre špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP). Do materskej školy sú prijímané deti od 3 rokov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na základe odporúčania CŠPP.

       O prijatí alebo neprijatí dieťaťa do ŠMŠ vydá písomné rozhodnutie  riaditeľka školy.

        

       Mgr. Ľubica Jägrová

       riaditeľka ŠZŠ s MŠ

      • OCENENIE

      • Za dlhoročnú obetavú prácu pri výchove a vzdelávaní mladej
       generácie bola pri príležitosti Dňa učiteľov vedúcou odboru školstva Okresného úradu  Bratislava  ocenená

       naša kolegyňa Evička Vrábliková.

       Srdečne blahoželáme.

     • Prevádzka šk. dvora
      • Prevádzka šk. dvora

      • Vážení rodičia,

       od 19.februára 2018 v záujme zabezpečenia bezpečnosti Vašich detí bude prístup autom na školský dvor časovo obmedzený.

       Otvorené:

       7.00 -   9.00

       12.00 - 12.30

       15.00

       V prípade potreby vstupu mimo uvedeného času  kontaktujte nás na tel. čísle: 0911 487 961.

     • Stravné
      • Stravné

      • Milí rodičia,

       od 1. januára 2017 škola zmenila dodávateľa školskej stravy.

       Dodávateľ: Môj obedík

       Sídlo: Gymnázium, Ul. Ladislava Sáru č. 1, 841 04 Bratislava

       Cena lístku:

       Deti MŠ (D,O,O) - 1,50€
       Žiaci ŠZŠ - 1,50€


       Prihlasovanie a odhlasovanie do 800h:

       mojobedik1@gmail.com,
       prípadne SMS 0919319595


       Bankové spojenie: SK53 0900 0000 0051 2365 1666