• Novinky

      • Veľkonočné prázdniny

      • Vážení rodičia,

       oznamujeme Vám, že v dňoch 18. - 23. apríla 2019  budú mať žiaci veľkonočné prázdniny.

       Posledný vyučovací deň pred prázdninami je streda 17. 4. 2019.

       Vyučovanie po prázdninách začne v stredu

       24. 4. 2019.

       Želáme všetkým pokojné Veľkonočné sviatky.

      • PETÍCIA

      • Stanovisko  špeciálnych škôl a školských zariadení   k transformácii CPPPaP a CŠPP.

        

       Ako odborníci z praxe vyjadrujeme zásadný nesúhlas so zlúčením Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a Centier špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) do jedného subjektu .

       Zaráža nás, že na rokovania o tak dôležitej veci ako je zlúčenie Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a Centier špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) do jedného nového subjektu nebol prizvaný do expertnej skupiny ani jeden zástupca štátneho  CŠPP za bratislavský kraj („o nás bez nás“). Pri predstavovaní „Učiaceho sa Slovenska“, sme sa zúčastňovali okrúhlych stolov a vzniesli sme množstvo zásadných pripomienok, ktoré boli odignorované a nie sú zahrnuté v uvedenom programe.

     • JEDÁLEŇ
      • JEDÁLEŇ

      • Milí rodičia,

        

       od 1. septembra 2018 škola zmenila dodávateľa školskej stravy.

       Dodávateľ: Almanach s.r.o.

       Sídlo:  Stravovacie zariadenie Družba, Botanická 25, Bratislava

       Cena lístku:

       Deti MŠ( D,O,) - 1,77€

       Deti MŠ( D,O,O) - 2,22€

       Žiaci ŠZŠ -1,92€

        

       Prihlasovane a odhlasovanie:

       obedy@karpatska.eu

       SMS - 0911 487 961

        

       Odhlasovanie deň vopred do 18:00 hod, alebo príslušný deň do 7:30 hod.

       Bankové spojenie: SK 65 8180 0000 0070 0060 6960

        

       Platby za obedy sa platia mesačne vopred. Platbu je potrebné uskutočniť do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca, inak strava nebude poskytnutá.

       Prosíme používať príslušný variabilný symbol.

      • Online platby rodičov škole

      •  

       Základné informácie

       Edupage už niekoľko rokov pomocou modulu platby umožňuje školám viesť evidenciu poplatkov a platieb svojich žiakov, importovať a automaticky párovať platby z elektronických bankových výpisov alebo posielať maily s informáciami o platbách rodičom. Rodičia na webe alebo v mobilnej aplikácii môžu vidieť všetky poplatky, ktoré majú platiť a skontrolovať, ktoré platby už zaplatili alebo nezaplatili.

       Čo sa týka platenia, rodičia doteraz mohli škole platiť platby v hotovosti, šekom alebo bankovým prevodom.
       Platba bankovým prevodom sa už stala samozrejmosťou a vďaka rozmachu inteligentných mobilných telefónov a mobilných aplikácii, číslo účtu, variabilný symbol a suma už nemusia byť ručne prepisované alebo kopírované do aplikácie banky, ale po nasnímaní čiarového kódu fotoaparátom v mobile ich mobilná aplikácia banky sama vyplní a rodič sa nemusí báť, že by urobil preklep v týchto dôležitých údajoch.

       Dnes Edupage prichádza s novou možnosťou platenia poplatkov škole - pomocou služby Viamo.
       Táto služba zjednodušuje platenie pomocou bankového prevodu a poskytuje odosielateľovi aj prijímateľovi okamžitú informáciu o zrealizovaní platby.

       Výhody používania pre školu:

       • využívanie tejto služby je zadarmo. Škola ani rodičia neplatia žiadne poplatky sprostredkovateľom.
       • škola vidí platbu na Edupage ihneď po jej zaplatení. Rodičia sa už nebudú vypytovať či došla platba a vy máte istotu, že žiak naozaj zaplatil (napr. nedoplatok za školskú jedáleň).
       • rodičia neurobia chybu pri vypisovaní platobných údajov - všetko za nich vyrieši systém.
       • platba príde tak ako doteraz priamo na účet školy - viamo v podstate plne zautomatizuje platbu z banky rodiča do banky školy.
       • škola nemusí nič robiť - viamo platbu netreba priraďovať žiakovi a netreba ani dohľadávať. Platba je vždy správne priradená k žiakovi a predpisu.
       • neplatiči sú automaticky upozornení o výške svojho nedoplatku
       • rodičia môžu samozrejme stále posielať šeky a platiť bankovým prevodom. Čím viac však budete mať viamo rodičov, tým menej budete mať práce.

       Výhody používania pre rodičov:

       • rodič nemusí zadávať čísla účtov, variabilné symboly ani sumy. Rovnako nemusí ani vypisovať šeky a behať na poštu - iba potvrdí Vami zadané údaje
       • rodič vidí platbu na Edupage ihneď po jej zaplatení
       • rodič vie zaplatiť viacero poplatkov naraz rýchlo jedným klikom bez šance urobiť chybu

       využívanie tejto služby nestojí rodiča žiadne ďalšie peniaze

      • ROZHODNUTIE o dočasnej prebytočnosti časti nehnuteľného majetku štátu v správe Špeciálnej základnej školy s materskou školou

      • Špeciálna základná škola s materskou školou Karpatská 1, Bratislava ako správca majetku štátu vo vlastníctve Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 1 ods.pís. a) a ustanovením § 3 ods.4 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 278/1993 Z.z.) rozhodla takto:


       Špeciálna základná škola s materskou školou Karpatská 1, Bratislava určuje:

       • nehnuteľný majetok štátu (jeho časť) - nebytový priestor a to: triedy, kancelárie a miestnosti uvedené v prílohe č. 1 (6 strán) tohoto rozhodnutia, ktoré sa nachádzajú  v budove so súpisným číslom 16 na ulici Jelenia  v Bratislave,  v správe Špeciálnej základnej školy s materskou školou Karpatská 1, Bratislava v katastrálnom území Bratislava - m. č. STARÉ MESTO,  zapísaný v KN  na LV č.7536,  vedenom katastrálnym odborom na Okresnom úrade  Bratislava I a to:
       • stavba  - budova postavená na zemskom povrchu, budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, súpisné číslo 3145, na parcele č. 7365/5 v podiele 1/1

       s celkovou plochou – 4 053m² z toho dočasne prebytočnou plochou  3906,05 m² na obdobie od 1. augusta 2018 do 31. júla 2019 za dočasne prebytočný

      • Oznam o zápise detí do špeciálnej materskej školy

      • Riaditeľstvo  Špeciálnej základnej školy s materskou školou Karpatská 1, v Bratislave zverejňuje zápis a podmienky prijímania detí do materskej školy na školský rok 2018/2019.

        V zmysle § 59 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 3 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.306/2008 o materskej škole. 

       Zápis detí na školský rok 2018/2019 do špeciálnej materskej školy na Karpatskej ulici v Bratislave a  elokovanom pracovisku Mišíkova 19 v Bratislave sa uskutoční v termíne od 2.5 do 7.5.2018. Záujemci môžu kontaktovať zástupkyňu pre materskú školu telefonicky na čísle 02/54412605. Následne si dohodnú osobné stretnutie v materskej škole a Centre špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP). Do materskej školy sú prijímané deti od 3 rokov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na základe odporúčania CŠPP.

       O prijatí alebo neprijatí dieťaťa do ŠMŠ vydá písomné rozhodnutie  riaditeľka školy.

        

       Mgr. Ľubica Jägrová

       riaditeľka ŠZŠ s MŠ

      • OCENENIE

      • Za dlhoročnú obetavú prácu pri výchove a vzdelávaní mladej
       generácie bola pri príležitosti Dňa učiteľov vedúcou odboru školstva Okresného úradu  Bratislava  ocenená

       naša kolegyňa Evička Vrábliková.

       Srdečne blahoželáme.

     • Prevádzka šk. dvora
      • Prevádzka šk. dvora

      • Vážení rodičia,

       od 19.februára 2018 v záujme zabezpečenia bezpečnosti Vašich detí bude prístup autom na školský dvor časovo obmedzený.

       Otvorené:

       7.00 -   9.00

       12.00 - 12.30

       15.00

       V prípade potreby vstupu mimo uvedeného času  kontaktujte nás na tel. čísle: 0911 487 961.

      • 2 % - Tlačivá

     • Stravné
      • Stravné

      • Milí rodičia,

       od 1. januára 2017 škola zmenila dodávateľa školskej stravy.

       Dodávateľ: Môj obedík

       Sídlo: Gymnázium, Ul. Ladislava Sáru č. 1, 841 04 Bratislava

       Cena lístku:

       Deti MŠ (D,O,O) - 1,50€
       Žiaci ŠZŠ - 1,50€


       Prihlasovanie a odhlasovanie do 800h:

       mojobedik1@gmail.com,
       prípadne SMS 0919319595


       Bankové spojenie: SK53 0900 0000 0051 2365 1666