• CŠPP

     • je určený deťom vo veku od 2 - 3 rokov do 7 rokov s cieľom mapovania vývinu reči v bežnej populácii detí. V tomto veku môžeme už sledovať či komunikačné schopnosti dieťaťa napredujú primerane a nie je potrebná ďalšia odborná pomoc, alebo sa objavujú nejaké ťažkosti, pri ktorých včasná logopedická intervencia môže zabrániť vzniku poruchy reči (nesystematický bilingvizmus v rodine, obdobia zajakávania v reči a tlak na plynulú reč zo strany rodiny, rôzne zlozvyky, čo bránia zrozumiteľnej artikulácii hlások), od 4 rokov mapujeme počas orientačného logopedického vyšetrenia aj vývin jazykových rovín.

      Logopédky z nášho centra špeciálnopedagogického poradenstva spolupracujú s 8 predškolskými zariadeniami. Ak si želáte, aby sme prišli aj do vašej materskej školy alebo jasličiek, neváhajte nás kontaktovať.

      Naša logopedická starostlivosť v centre patrí pod rezort školstva, naše logopédky v poradni sú školské logopédky, preto aj naše diagnostické postupy sú zacielené na intervenciu deti s narušenou komunikačnou schopnosťou v školskom systéme. Tento "školský" prístup nám umožňuje okrem orientačného vyšetrenia dieťaťa v materskej škole ho sledovať aj v skupine detí, prezrieť si jeho kresby, spôsob hry a komunikácie s kamarátmi, pozorovať ho pri denných činnostiach, ktoré súvisia s rečou (spôsob prežúvania stravy pri jedení, spôsob dýchania pri dennom spánku). Množstvo cenných informácií o dieťati nám poskytuje aj učiteľka v materskej škole, konzultujeme spolu obsah jazykovej výchovy, rôzne skupinové cvičenia a postupy, ktoré súvisia s napredovaním detí vo vývine reči.

      Pri skríningu často spoznávame aj deti, ktoré potrebujú intenzívnu logopedickú starostlivosť. Rodičov informujeme, že každé dieťa spadá podľa svojho bydliska do ambulancie klinického logopéda. Ak ide o dieťa, kde vývin reči je v počiatkoch alebo je oneskorený, ponúkneme rodičom aj možnosť zapojiť sa do Skupiny ranej logopedickej intervencie v našom centre.

      Keď komunikačné schopnosti sú u dieťaťa výrazne narušené alebo sú symptómom iného narušenia (ochorenia, postihnutia), keď dieťa sa oneskoruje vo vývine reči a naberá slovnú zásobu len veľmi pomaly, prípadne sa k deficitom v komunikácii pridružia aj iné ťažkosti a v bežnej materskej škole napreduje pomaly, navrhneme rodičom vzdelávanie v špeciálnej materskej škole v menšom kolektíve detí, so špeciálnopedagogickým prístupom a intenzívnou logopedickou starostlivosťou. Podrobnejšiu diagnostiku následne robíme tímovým prístupom (logopéd - psychológ - špeciálny pedagóg) v našom centre špeciálnopedagogického poradenstva na Karpatskej. Naše centrum je prepojeným zariadením so špeciálnou základnou a materskou školou na Karpatskej 1 v Bratislave.

      Aj keď o logopedický skríning väčšinou požiada materská škola, naše logopédky môžu v škôlke vyšetriť len tie deti, ktorých rodičia dali k tomu písomný súhlas. Rodič dostane písomnú správu z orientačného logopedického vyšetrenia.