• CŠPP

     • + Čo ponúka špeciálny pedagóg

      • Špeciálnopedagogickú diagnostiku detí predškolského veku, školského veku a adolescentov, diagnostiku vývinových porúch učenia ( dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkúlie ) u detí so zdravotným postihnutím.

       

      Následnú starostlivosť o deti a žiakov zameranú na:

      • rozvoj motoriky: hrubej, jemnej, grafomotoriky, vizuomotoriky
      • rozvoj orientácie: v priestore, na ploche, pravo-ľavej orientácie – na sebe, na druhom, orientácia na tele, schéma tela, v čase,
      • rozvoj celkového vnímania, poznávania: zrakového, sluchového, hmatového, priestorového,
      • rozvoj základných funkcií myslenia a učenia: rozvoj pozornosti, pamäte, úsudku, logiky, sekvencie,
      • rozvoj špecifických matematických schopností,
      • rozvoj čítania, písania, pravopisu.


      Cieľom špeciálnopedagogickej starostlivosti o dieťa, žiaka je prevencia, znižovanie negatívnych vplyvov poruchy, rozvíjanie oslabených funkcií a tým aj pomoc pri harmonickom rozvoji každého dieťaťa, žiaka.

      Špeciálnopedagogickú starostlivosť o deti s mentálnym postihnutím:

      • diagnostiku a rediagnostiku detí s mentálnym postihnutím, so zameraním na určenie ich silných a slabých stránok pre potreby ich ďalšieho rozvoja,
      • intervencie pre deti s mentálnym postihnutím zamerané na rozvíjanie jemnej a hrubej motoriky, sebaobsluhy, senzomotoriky, grafomotoriky, vizuomotoriky, časovo-priestorovej orientácie, zmyslového vnímania, poznávacích procesov, sociálnej komunikácie a správania,
      • pomoc pri začleňovaní detí s mentálnym postihnutím do materských a základných škôl,
      • pomoc učiteľom pri tvorbe individuálnych vzdelávacích programov aj pri samotnom vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím v bežných školách,
      • poradenskú činnosť pre rodičov,
      • konzultácie školským špeciálnym pedagógom.


      Rediagnostiku detí so zdravotným postihnutím:

      Jej frekvenciu neurčuje žiaden predpis. Rodič môže požiadať o rediagnostiku podľa potreby, môže tak urobiť na podnet školy, pedagóga alebo z iných dôvodov.

      Dôvera a spolupráca

      Špeciálny pedagóg v poradenskom zariadení úzko spolupracuje s psychológom a logopédom.
      Sme presvedčení, že najviac môžu odborníkom povedať práve rodičia a učitelia našich detských klientov. Preto nás zaujímajú nielen vstupné informácie o dieťati, ale aj priebežné informácie, podnety a nápady rodičov a pedagógov. Spätná väzba je obohacujúca nielen pre nás, ale môže nám pomôcť aj v našej ďalšej práci, pomôžete tým  možno ďalším klientom.
      Sme si vedomí, že pri väčšine porúch a postihnutí nastúpia kvalitatívne zmeny po dlhom čase a intenzívnej práci s dieťaťom, preto sa snažíme o dlhodobú a pravidelnú starostlivosť.
      Najväčšia ťarcha starostlivosti o dieťa je na bedrách rodičov, preto sa pokúšame byť empatickí a vnímaví.