• CŠPP

     • Čo ponúka špeciálny pedagóg

     • Diagnostiku vývinových porúch učenia (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkúlie) a špeciálnopedagogickú diagnostiku detí predškolského veku, školského veku a adolescentov.

      Následnú starostlivosť o deti a žiakov, ktorá vyplýva z dôkladnej diagnostiky:

      • rozvoj motoriky: hrubej, jemnej, grafomotoriky, vizuomotoriky,
      • rozvoj orientácie: v priestore, na ploche, pravo-ľavej orientácie – na sebe, na druhom, orientácia na tele, schéma tela, v čase,
      • rozvoj celkového vnímania, poznávania: zrakového, sluchového, hmatového, priestorového,
      • rozvoj základných funkcií myslenia a učenia: rozvoj pozornosti, pamäte, úsudku, logiky, sekvencie,
      • rozvoj špecifických matematických schopností,
      • rozvoj čítania, písania, pravopisu.

      Cieľom špeciálnopedagogickej starostlivosti o dieťa, žiaka s vývinovou poruchou je prevencia, znižovanie negatívnych vplyvov poruchy, rozvíjanie oslabených funkcií a tým aj pomoc pri harmonickom rozvoji každého dieťaťa, žiaka.

      Špeciálnopedagogickú starostlivosť o deti s mentálnym postihnutím:

      • diagnostiku a rediagnostiku detí s mentálnym postihnutím, so zameraním na určenie ich silných a slabých stránok pre potreby ich ďalšieho rozvoja,
      • intervencie pre deti s mentálnym postihnutím zamerané na rozvíjanie jemnej a hrubej motoriky, sebaobsluhy, senzomotoriky, grafomotoriky, vizuomotoriky, časovo-priestorovej orientácie, zmyslového vnímania, poznávacích procesov, sociálnej komunikácie a správania,
      • pomoc pri začleňovaní detí s mentálnym postihnutím do materských a základných škôl,
      • pomoc učiteľom pri tvorbe individuálnych vzdelávacích programov aj pri samotnom vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím v bežných školách,
      • poradenskú činnosť pre rodičov,
      • konzultácie školským špeciálnym pedagógom.

      Rediagnostiku detí so ŠVVP:

      Jej frekvenciu neurčuje žiaden predpis.

      Škola alebo rodič môže požiadať o rediagnostiku podľa potreby.

      Dôvera a spolupráca

      Špeciálny pedagóg v poradenskom zariadení úzko spolupracuje s psychológom a logopédom.

      Sme presvedčení, že najviac môžu odborníkom povedať práve rodičia a učitelia našich detských klientov. Preto nás zaujímajú nielen vstupné informácie o dieťati, ale je pre nás dôležitý názor, spokojnosť a nápady rodičov a pedagógov detí, ktoré sú v našej starostlivosti.

      Sme si vedomí, že pri väčšine porúch a postihnutí nastúpia kvalitatívne zmeny po dlhom čase a intenzívnej práci s dieťaťom, preto sa snažíme o dlhodobú a pravidelnú starostlivosť.

      Najväčšia ťarcha starostlivosti o dieťa je na bedrách rodičov, preto sa pokúšame byť empatickí a vnímaví.