• Oznamovanie protispoločenskej činnosti

    • Oznamovanie protispoločenskej činnosti

     • ŠZŠ s MŠ prijíma písomné oznámenia v podateľni školy. Písomné  oznámenia sa podávajú výlučne na  adresu:
      Špeciálna základná škola s materskou školou,
      Karpatská 1,
      811 05 Bratislava
      .
     • Ústne oznámenia prijíma sekretariát v pracovných dňoch v čase od 9:00 h do 14:00 h.
     • škola prijíma oznámenia v písomnej forme aj na e mailovej adrese: karpatska@karpatska.eu.
     • Zodpovednými osobami za prijímanie a evidenciu oznámení v škole sú zástupkyne riaditeľky školy.

      

     Ta stiahnutie: