• Novinky

      • Termín jesenných prázdnin

       • Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: 27. október 2021 (streda)
       • Termín prázdnin: 28. október 2021 (štvrtok) až 29. október 2021 (piatok)
       • Štátny sviatok - Sviatok všetkých svätých 1. november 2021 (pondelok) - deň pracovného pokoja 
       • Začiatok vyučovania: 2. november 2021 (utorok)
      • Dotácia na stravovanie

      • Informácia k deťom, ktoré sú oprávnené na poskytnutie dotácie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách 

       Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je možné poskytnúť na:

       • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti v poslednom ročníku MŠ), nakoľko na tieto deti nie je možné si uplatniť z dôvodu veku dieťaťa nárok na zvýšený daňový bonus,[1] ale je možné si uplatniť nárok na tzv. dvojnásobný daňový bonus;[2]
       • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili (osoby so zdaniteľným príjmom), alebo si nemohli v zmysle zákona o dani z príjmov uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní);

       Upozorňujeme, aby rodičia tejto kategórie detí (od 6 do 15 rokov), ktorí majú nárok na uplatnenie si zvýšeného daňového bonusu uprednostnili uplatnenie si tohto daňového bonusu, nakoľko ak sa na dieťa poskytne dotácia na stravu v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách zanikne im nárok na akýkoľvek daňový bonus úplne.

       • deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), nakoľko na tieto deti nie je možné z dôvodu veku dieťaťa si uplatniť zvýšený daňový bonus, ale je možné si uplatniť nárok na tzv. základný daňový bonus.[3]

       Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách preukazuje zákonný zástupca dieťaťa zriaďovateľovi čestným vyhlásením, a to nezávisle od veku dieťaťa, t.j. povinnosť predloženia čestného vyhlásenia sa vzťahuje aj na zákonných zástupcov detí, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a sú v poslednom ročníku MŠ, resp. deti, ktoré dovŕšili 15 rokov veku[4].

        

        

        

       [1] Podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov. K daňovým bonusom bližšie pozri zákon o dani z príjmov, príp. nasledovné informácie k výškam daňových bonusov od 01.07.2021: https://www.danovecentrum.sk/aktuality/informacia-k-zmene-vysky-danoveho-bonusu-od-1-jula-do-31-decembra-2021-aktualita-dc-7-202.htm

       [2] podľa § 52zzj ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov

       [3] podľa § 52zzj ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov

       [4]Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti“ je čestným vyhlásením aj o skutočnosti, že rodičia si nemôžu z dôvodu veku dieťaťa uplatniť nárok tzv. zvýšený daňový bonus.  

        

      • Oznam pre rodičov žiakov ZŠ a MŠ

      • Informácia k poskytovaniu „dotácie na stravu“ v školskom roku 2021/2022

       Vážení rodičia!

       Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“).

       Uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

       - ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:

       • v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo  ZŠ a v  MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;
       • v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“),
       • v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením (nájdete v prílohe).

       Zároveň sa zvýši suma dotácie na stravu na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu.

       Špeciálna základná škola s materskou školou je povinná  doručiť ÚPSVaR aktualizovaný zoznam detí, na ktoré žiada poskytnutie dotácie od 01.09.2021 do 31.12.2021.

       V tejto súvislosti žiadame rodičov, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky a budú si pre svoje dieťa uplatňovať nárok sa dotovanú stravu, aby v termíne do 6. augusta 2021 predložili :

        

       • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
       • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
       • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (nájdete v prílohe).

       Potvrdenie/čestné vyhlásenie môžete doručiť buď poštou na adresu: Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava, alebo kópiu zaslať na email: obedy@karpatska.eu a originál doručiť na začiatku šk.roka triednej učiteľke. Bez doručených originálov dokladov nebude možné dotáciu poskytnúť.

        

        

        

        

      • Oznam

      • Vážení rodičia,

       oznamujeme Vám, že v našej škole sú potvrdené dva prípady na ochorenie COVID-19.

       vedenie školy

      • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

      • Riaditeľka školy oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach a organizácii školského roka udeľuje z organizačných dôvodov.

       1 deň riaditeľské voľno - dňa 26. apríla 2021

       vedenie školy

      • OZNAM

      • prevádzka materskej školy (pracovisko Karpatská) je v režime dištančného vzdelávania do 9.4.2021. Prezenčná výuka bude realizovaná od 12.4. 2021. Prosím pri nástupe nezabudnúť na negatívny test k nahliadnutiu (alebo jeho náhradu) a čestné prehlásenie. Zároveň upozorňujem, že dieťa s akýmkoľvek príznakom infekčného ochorenia (najmä nádcha, kašeľ a pod.) nemôže materskú školu navštevovať. V prípade zistenia takéhoto stavu v priebehu dňa, bude rodič kontaktovaný a je povinný bezodkladne si dieťa vyzdvihnúť.

       S pozdravom a prianím príjemných sviatkov
       PaedDr. Zuzana Szoke

      • OZNAM PRE RODIČOV

      • Veľkonočné prázdniny začínajú 1.4.2021 (štvrtok) a končia  6.4.2021 (utorok).

       vyučovanie sa začína 7.4.2021.

       Prajeme vám príjemné sviatky.

      • OZNAM,

      • vedenie materskej školy oznamuje, že od pondelka 29.3.2021 je prevádzka materskej školy PRERUŠENÁ. Dôvodom je výskyt Covid 19 u jedného zo zamestnancov v MŠ Karpatská. Je možné , že zamestnanec bol infekčný i v čase keď bol na pracovisku (napriek tomu, že bol testovaný podľa platných usmernení), mohol byť v kontakte so všetkými deťmi v materskej škole. Prosíme preto o starostlivé sledovanie zdravotného stavu vašich detí, v prípade zmeny zdravotného stavu kontaktujte svojho pediatra. O ďalšom postupe a dĺžke prerušenia prezenčného vyučovania Vás budeme informovať po obdržaní opatrenia príslušného RÚVZ. Počas prerušenia, bude výuka prebiehať dištančnou formou.

      • Obnovenie prezenčnej formy vzdelávania od 15.02.2021

      • Vážení rodičia,

       riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že dňom 15.02.2021 (pondelok) sa obnovuje prezenčná forma vzdelávania v našej špeciálnej základnej škole aj v špeciálnej materskej škole. t.j. žiaci všetkých ročníkov môžu nastúpiť do školy.Ako sa dozvedáme z masovokomunikačných prostriedkov situácia v Bratislave je kritická. RÚVZ v Bratislave ale odporúča riadiť sa COVID AUTOMAT-om.Bratislava je bordovej zóne.Rodič, resp. zákonný zástupca môže svoje dieťa aj naďalej ponechať doma. Neprítomnosť na vyučovaní sa nebude považovať za absenciu.Podmienkou vstupu žiaka do školy/ je negatívny test zákonného zástupcu na ochorenie COVID-19, nie starší ako 7 dní. Pri prvom nástupe  do školy/ŠMŠ je potrebné priniesť Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré Vám bolo prostredníctvom triednych učiteľov doručené, alebo si ho môžete stiahnuť z webovej stránky školy alebo zo stránky ministerstva školstva (Návrat do škôl 2021, súbory na stiahnutie, príloha 8a).

      • Pokračovanie dištančného vzdelávania od 8.2.2021

      • Milí rodičia,

       Ako sme Vás informovali pripravili sme otvorenie školy na pondelok 8.02.2021, dnes stojíme pred neľahkým rozhodnutím či školu v pondelok otvoriť, alebo nie.

       Regionálny hygienik MUDr. Stanislav Duba vydal dňa 5.02.2021 odporúčanie neotvárať všetky školy na území Bratislavského kraja s odkladom až 2 týždňov. https://www.ruvzba.sk/aktuality/skoly_ba_kraj.pdf

       Ako sa dozvedáme z masovokomunikačných prostriedkov situácia v Bratislave je kritická a horšia ako bola na jar, keď sme školu zatvárali a keď kompetentní neváhali a vydali  rozhodnutie. 

       Snažíme sa pristupovať k danej situácii čo najzodpovednejšie, s cieľom zachovania zdravia všetkých našich detí a žiakov ale i zamestnancov. Uvedomujeme si, že deti a  žiaci potrebujú svojich kamarátov, školské prostredie. Myslíme si, že ale v tejto situácii je prioritou zdravie a bezpečnosť nás všetkých. Prosíme Vás o pochopenie, súčinnosť a zodpovedný prístup.

       Preto zatiaľ chceme počkať s o otvorením školy do stredy 10.02.2021.

       V pondelok by mali byť známe výsledky testovania v Bratislave a určite rozhodnutie o otvorení škôl  budú ovplyvňovať aj odborníci.

       Situáciu v pondelok po výsledkoch testovania opäť zvážime a vydáme konečné stanovisko, či budeme môcť školu otvoriť v stredu 10. 2. 2021.

       Ľubica Jägrová

      • Nástup do školy

      • INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY
       o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo predloženie výnimky pre prevádzkovateľa
       Čestné vyhlásenie o bezinfekčnostiČestné vyhlásenie o bezinfekčnostiČestné vyhlásenie o bezinfekčnostiČestné vyhlásenie o bezinfekčnostiČestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

       Vážení rodičia,

       na základe rozhodnutia ministerstva školstva SR by mali deti MŠ a žiaci školy nastúpiť od pondelka 8. 2. 2021 na prezenčné vyučovanie.

       Čo potrebujete vedieť:

       1. Jeden zákonný zástupca dieťaťa žijúci s ním v jednej domácnosti musí byť pretestovaný (samozrejme s negatívnym výsledkom) PCR alebo antigénovým testom nie starším ako 7 dní.
       2. Testovanie sa musí každých 7 dní aktualizovať.
       3. Ideálne preto sa treba testovať cez víkend. Bratislava otvorí dosť testovacích miest. Pretestovanie bude teda výlučne vo vašej individuálnej réžii.
       4. Na preukázanie negatívneho testu bude stačiť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (bude doručené prostredníctvom triednych učiteľov). Bez vyhlásenia nebude dieťa a žiak prijatý na výchovno – vzdelávací proces.
       5. Počas prezenčnej výučby budú naďalej platiť prísne hygienické opatrenia. Rúška – Odstup – Ruky.
       6. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov školy.
       7. Všetky deti sú automaticky prihlásené na obed.
       8. V prípade, že svoje dieťa do školy nepošlete, oboznámte s touto skutočnosťou triednych učiteľov. Absencia bude podľa pokynu ministra ospravedlnená. V tejto súvislosti si ale dovolím upozorniť na skutočnosť, že nástupom na prezenčnú výučbu sa končí dištančná. Učitelia ani vychovávatelia nebudú mať povinnosť online hodín.
       9. Škola bude fungovať v režime, na ktorý sme boli zvyknutí od začiatku roka, podľa      harmonogramu bez možnosti rannej družiny.
       10. Školský klub detí a materská škola budú fungovať taktiež v nezmenenom režime, t.j. do 16:00 hod.


       Rozhodnutie o nástupe detí do škôl ešte stále nie je definitívne potvrdené vládou a ani regionálnym hygienikom. Ak sa čokoľvek zmení, budeme Vás bezodkladne informovať.

       Verím však, že sa s deťmi v pondelok stretneme.


       Súbory na stiahnutie:

       Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti: vyber typ súboru: DOCX  PDF

       INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo predloženie výnimky pre prevádzkovateľa


       Ľubica Jägrová

      • ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA od 1. 02. 2021

      • Riaditeľstvo školy oznamuje, že na základe vyjadrenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 28.1.2021 a na základe rozhodnutia konzília epidemiológov naďalej platí rozhodnutie ministra školstva z 8.1.2021, ktorým sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie . 

        

       Od 1.02.2021 (pondelok) pokračujú deti a žiaci školy v dištančnom vzdelávaní do odvolania. Dôvodom je nepriaznivá epidemiologická situácia vyvolaná šírením ochorenia COVID-19 a nedostatočný záujem rodičov o otvorenie MŠ a ŠKD.

        

       Informácie o dištančnom vzdelávaní sú Vám poskytnuté prostredníctvom triednych učiteľov  a cez školský informačný systém EduPage.

       Dištančné vzdelávanie je pre všetkých žiakov povinné

        

      • Vážení rodičia,

      • v minulých školských rokoch bývalo našim zvykom vytvoriť si malú slávnosť, spoločné stretnutie všetkých žiakov a ich pedagógov, kde sme spoločne hodnotili snahu našich detí po neľahkej ceste ich osobným rastom od septembra do januára.

       Mnohé naše deti podávajú v škole maximálny výkon, určite ich úspechy neberieme ako samozrejmosť a každý úspech nás teší.

       Tento polrok i napriek obmedzeniam pandémie vyzeral pre nás priaznivo, mnohí žiaci si utvrdzovali a rozširovali vedomosti, ktoré ste im za našej pomoci počas prvej vlny pandémie odovzdávali Vy rodičia.  Patrí Vám za túto činnosť vďaka. Situácia sa koncom roka však zmenila. Opäť naše - vaše deti od januára nechodia do školy. Opäť hľadáme vzájomne čo najlepšie spôsoby vzdelávať deti. Opäť ste postavení do neľahkej situácie, byť učiteľom a aj rodičom. Do tej neľahkej situácie sú postavení aj moji kolegovia. Je iné mať dieťa pri sebe a pracovať s dieťaťom priamo, ako upútať jeho pozornosť na diaľku. Preto by som chcela poďakovať aj Vám milí rodičia  aj Vám milí naši žiaci a samozrejme aj Vám milí kolegovia.

        

       Ďakujem Vám, milí rodičia za to, že zapájate svoje deti do domácich prác, pomáhate nám s utvrdzovaním vedomostí a zručností.

        

       Ďakujem Vám, milé deti za úsmev na tvári, za poctivú prípravu a dobré skutky, ktoré robíte, za pomoc pri domácich prácach.

        

       Ďakujem Vám, milí kolegovia za hľadanie foriem ako priblížiť učivo na diaľku, za tvorivosť, odvahu a komunikatívnosť.

        

       Milí rodičia,

       oznamujeme vám, že I. polrok školského roka 2020/2021 skončí 31. januára 2021. V tomto termíne bude ukončené aj hodnotenie a klasifikácia žiakov za I. polrok. Polročné hodnotenie si môžete pozrieť od 1. februára 2021 prostredníctvom školského informačného systému EduPage ( prípadne po dohode s Vami aj iným preukázateľným spôsobom. 

       Výpis polročného vysvedčenia žiaci obdržia po ukončení dištančného vzdelávania a opätovnom nástupe do školy. 

        

       Ľubica Jägrová

       Jana Vachová

        

      • OZNAM

      • Vážení rodičia,

       vedenie školy oznamuje, že z dôvodu nízkeho záujmu o prevádzku, bude v dňoch 11.1 2021 až 15.1.2021 výučba v špeciálnej základnej škole a materskej škole prebiehať dištančnou formou.

       Ak to epidemiologická situácia dovolí, vyučovanie bude obnovené prezenčne dňa 18.1 2021.

       S úctou a prianím zdravia vedenie ŠZŠ s MŠ Karpatská