• ŠPECIÁLNA MŠ

     • Vážení rodičia,

      vedenie školy oznamuje, že  v nasledujúcom týždni 25.1 -29.1.2021 bude výučba v špeciálnej základnej škole a materskej škole prebiehať výhradne dištančnou formou vzdelávania.
      S úctou  PaedDr. Zuzana Szoke


       

      Milí priatelia,

      aj tento rok máte možnosť podporiť našu materskú školu svojimi 2% z podielových daní.

      Pomôžte nám Vy a Vaši priatelia získať prostriedky na skvalitnenie práce a zlepšenie prostredia pre naše deti.  

      Ďakujeme

       


      Zápis detí do MŠ

      záujemci o materskú školu kontaktovali zástupkyňu materskej školy na tel. č. 02/54412605, kde si dohodnú termín konzultácie

      Tlačivá:


      Toto je naša škôlka

      Naša materská škola sa nachádza na Mišíkovej 19, v peknom prostredí Bratislavy, vo vilovej štvrti pod Slavínom.

      Má dlhoročnú tradíciu (založená v r. 1971). Je situovaná v zrekonštruovanej vile (kultúrna pamiatka) so záhradou, ktorá rovnako ako aj blízky Horský park poskytuje deťom kontakt s prírodou (veveričky, vtáctvo). Ide o materskú školu rodinného typu s nižším počtom detí v triedach.

      Zameranie materskej školy

      Špecifikom našej materskej školy je zaškolenie detí so zdravotným znevýhodnením spravidla od 3 rokov veku.

      Sú to:

      • deti s mentálnym postihnutím
      • deti s narušenou komunikačnou schopnosťou (oneskorený rečový vývin, zajakavosť atď.)
      • deti so zjavným zaostávaním v bežnej MŠ,
      • deti s oneskoreným psychomotorickým vývinom
      • deti s emočnými poruchami (úzkosť, známky neuroticizmu)
      • deti s Downovým syndrómom (s ktorými máme dlhoročné skúsenosti)

      Ponúkame:

      • materský prístup k deťom a klímu rodiny v čase zamestnanosti rodičov,
      • vysokú odbornosť zamestnancov so špeciálnopedagogickým vzdelaním a dlhoročnými skúsenosťami,
      • intenzívnu logopedickú starostlivosť aj formou programu FONO,
      • diagnostikovanie detí formou diagnostického pobytu,
      • psychologické a špeciálno-pedagogické poradenstvo pre rodičov,
      • canisterapiu,
      • možnosť návštevy MŠ ešte pred zaradením dieťaťa - prehliadka zariadenia v čase dohodnutom so zástupkyňou pre MŠ,
      • v spolupráci so ŠZŠ na Karpatskej 1 návštevu predškolákov za účelom oboznámenia sa so školským prostredím, spoločné vystúpenia, súťaže, spoločenské akcie.

      V budove Špeciálnej základnej školy na Karpatskej ulici č. 1 v Bratislave sú dve triedy našej materskej školy.


      Výchova a vzdelávanie v materskej škole

      „Čo neprešlo zmyslami, nedostalo sa do vedomia“

      Ciele výchovy a vzdelávania sme si vymedzili v našom Školskom vzdelávacom programe S MACKOM UŠKOM PO CELÝ ROK.

      Školský vzdelávací program akceptuje všetky deti navštevujúce MŠ.

      V praxi MŠ okrem iných plníme aj nasledovné ciele

      • uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na nové prostredie pri vstupe do MŠ
      • utvárať elementárne sociálne zručnosti a ich použitie v reálnom živote
      • rozvíjať možnosť komunikácie s rovesníkmi i dospelými, napomáhaťutváraniu medziľudských vzťahov
      • vytvárať elementárne pracovné zručnosti vedúce k celkovej samostatnosti dieťaťa
      • utvárať a rozvíjať základné grafomotorické zručnosti
      • rozvíjať zmyslové vnímanie detí
      • rozvíjanie rozumových schopností a myslenia prostredníctvom praktických činností
      • rozvíjanie komunikačných schopností detí – stimulovanie detí k používaniu verbálnej a neverbálnej komunikácie (podľa individuálnych možností)

      Prostredníctvom uvedených cieľov spejeme k hlavnému cieľu, ktorým je pripraviť deti na primárne vzdelávanie v škole a ich začlenenie do života spoločnosti pri rešpektovaní jedinečností a možností každého dieťaťa.