• ŠPECIÁLNA MŠ

     • OZNAM,

      prevádzka materskej školy ( pracovisko Karpatská ) je v režime dištančného vzdelávania do 9.4.2021. Prezenčná výuka bude realizovaná od 12.4. 2021.
      Prosím pri nástupe nezabudnúť na negatívny test k nahliadnutiu (alebo jeho náhradu) a čestné prehlásenie. Zároveň upozorňujem, že dieťa s akýmkoľvek príznakom infekčného ochorenia (najmä nádcha, kašeľ a pod. ) nemôže materskú školu navštevovať. V prípade zistenia takéhoto stavu v priebehu dňa , bude rodič kontaktovaný a je povinný bezodkladne si dieťa vyzdvihnúť.
      S pozdravom a prianím príjemných sviatkov
      PaedDr. Zuzana Szoke


      OZNAM,

      vedenie materskej školy oznamuje, že od pondelka 29.3.2021 je prevádzka materskej školy PRERUŠENÁ. Dôvodom je výskyt Covid 19 u jedného zo zamestnancov v MŠ Karpatská. Je možné , že zamestnanec bol infekčný i v čase keď bol na pracovisku (napriek tomu, že bol testovaný podľa platných usmernení), mohol byť v kontakte so všetkými deťmi v materskej škole. Prosíme preto o starostlivé sledovanie zdravotného stavu vašich detí, v prípade zmeny zdravotného stavu kontaktujte svojho pediatra. O ďalšom postupe a dĺžke prerušenia prezenčného vyučovania Vás budeme informovať po obdržaní opatrenia príslušného RÚVZ. Počas prerušenia, bude výuka prebiehať dištančnou formou.


       

      Milí priatelia,

      aj tento rok máte možnosť podporiť našu materskú školu svojimi 2% z podielových daní.

      Pomôžte nám Vy a Vaši priatelia získať prostriedky na skvalitnenie práce a zlepšenie prostredia pre naše deti.  

      Ďakujeme

       


      Zápis detí do MŠ

      V prípade záujmu o materskú školu kontaktujte zástupkyňu materskej školy na tel. č. 02/54412605, alebo na msmisikova@centrum.sk

      Tlačivá:


      Toto je naša škôlka

      Naša materská škola sa nachádza na Mišíkovej 19, v peknom prostredí Bratislavy, vo vilovej štvrti pod Slavínom.

      Má dlhoročnú tradíciu (založená v r. 1971). Je situovaná v zrekonštruovanej vile (kultúrna pamiatka) so záhradou, ktorá rovnako ako aj blízky Horský park poskytuje deťom kontakt s prírodou (veveričky, vtáctvo). Ide o materskú školu rodinného typu s nižším počtom detí v triedach.

      Zameranie materskej školy

      Špecifikom našej materskej školy je zaškolenie detí so zdravotným znevýhodnením spravidla od 3 rokov veku.

      Sú to:

      • deti s mentálnym postihnutím
      • deti s narušenou komunikačnou schopnosťou (oneskorený rečový vývin, zajakavosť atď.)
      • deti so zjavným zaostávaním v bežnej MŠ,
      • deti s oneskoreným psychomotorickým vývinom
      • deti s emočnými poruchami (úzkosť, známky neuroticizmu)
      • deti s Downovým syndrómom (s ktorými máme dlhoročné skúsenosti)

      Ponúkame:

      • materský prístup k deťom a klímu rodiny v čase zamestnanosti rodičov,
      • vysokú odbornosť zamestnancov so špeciálnopedagogickým vzdelaním a dlhoročnými skúsenosťami,
      • intenzívnu logopedickú starostlivosť aj formou programu FONO,
      • diagnostikovanie detí formou diagnostického pobytu,
      • psychologické a špeciálno-pedagogické poradenstvo pre rodičov,
      • canisterapiu,
      • možnosť návštevy MŠ ešte pred zaradením dieťaťa - prehliadka zariadenia v čase dohodnutom so zástupkyňou pre MŠ,
      • v spolupráci so ŠZŠ na Karpatskej 1 návštevu predškolákov za účelom oboznámenia sa so školským prostredím, spoločné vystúpenia, súťaže, spoločenské akcie.

      V budove Špeciálnej základnej školy na Karpatskej ulici č. 1 v Bratislave sú dve triedy našej materskej školy.


      Výchova a vzdelávanie v materskej škole

      „Čo neprešlo zmyslami, nedostalo sa do vedomia“

      Ciele výchovy a vzdelávania sme si vymedzili v našom Školskom vzdelávacom programe S MACKOM UŠKOM PO CELÝ ROK.

      Školský vzdelávací program akceptuje všetky deti navštevujúce MŠ.

      V praxi MŠ okrem iných plníme aj nasledovné ciele

      • uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na nové prostredie pri vstupe do MŠ
      • utvárať elementárne sociálne zručnosti a ich použitie v reálnom živote
      • rozvíjať možnosť komunikácie s rovesníkmi i dospelými, napomáhaťutváraniu medziľudských vzťahov
      • vytvárať elementárne pracovné zručnosti vedúce k celkovej samostatnosti dieťaťa
      • utvárať a rozvíjať základné grafomotorické zručnosti
      • rozvíjať zmyslové vnímanie detí
      • rozvíjanie rozumových schopností a myslenia prostredníctvom praktických činností
      • rozvíjanie komunikačných schopností detí – stimulovanie detí k používaniu verbálnej a neverbálnej komunikácie (podľa individuálnych možností)

      Prostredníctvom uvedených cieľov spejeme k hlavnému cieľu, ktorým je pripraviť deti na primárne vzdelávanie v škole a ich začlenenie do života spoločnosti pri rešpektovaní jedinečností a možností každého dieťaťa.