• ŠKD

     • Úlohy ŠKD

      • Zabezpečovanie záujmovej činnosti
      • Zabezpečovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorá sa zameriava na:
       • uspokojovanie a a rozvíjanie záujmov
       • príprava na vyučovanie
       • rozvíjanie sociálnych kompetencií žiakov


      Ciele ŠKD:

      • rozvíjať kompetencie v oblasti jazykových kompetncií, komunikačných zručností, ústnych a písomných spôsobilostí, využívania informačno - komunikačných technológií, komunikácie v materinskom jazyku, kompetencie k celoživotnému učeniu
      • rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé a psychomotorické schopnosti, aktuálne poznatky a samostatnosť pracovať s nimi v praktických činnostiach
      • posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre
      • posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám spolužitia
      • pripraviť sa na zodpovedný život v duchu porozumenia a znášanlivosti
      • kultivovať svoju osobnosť a schopnosť pracovať v skupine
      • kontrolovať a regulovať svoje správanie, starostlivosť a ochranu svojho zdravia, vrátane zdravej výživy a životného prostredia

      Tematické oblasti výchovy:

      • vzdelávacia
      • spoločensko-vedná
      • pracovno-technická
      • prírodovedno-environmentálna
      • esteticko-výchovná
      • telovýchovná zdravotná a športová