• Vzdelávanie

   • Obsah vzdelávania v špeciálnej základnej škole je prispôsobený druhu a stupňu postihnutia žiakov. Na základe týchto postihnutí je ŠZŠ vnútorne diferencovaná na vzdelávacie varianty, v ktorých sa žiaci vzdelávajú podľa učebných plánov a učebných osnov variantu A a B. Žiaci, ktorých nemožno vzdelávať podľa týchto variantov sa vzdelávajú podľa individuálnych vzdelávacích programov (variant C), prípadne im je vzdelávanie poskytované individuálne, na základe odporúčania lekáro, prípadne poradenského zariadenia.

    Učebný obsah variantu A je určený pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím. Obsah vzdelávania je v porovnaní so základnou školou mierne redukovaný. Rešpektuje pomalšie tempo žiakov, ich mentálnu úroveň a zameriava sa na nácvik zručností potrebných pre život. a korekčných cvičení.  Učebný plán detaily tu.

    Učebný obsah podľa variantu B je určený pre žiakov v strednom stupni mentálneho postihnutia a poskytuje základy vzdelania. Je zredukovaný na osvojenie si základných životných kompetencií, na prípravu žiakov na ďalšie vzdelávanie v praktických školách. Učebný plán detaily tu.

    Učebný obsah podľa variantu C je redukovaný na rozvoj manuálnych zručností a komunikačných schopností, na osvojenie základných poznatkov využiteľných v bežnom živote. Realizuje sa prostredníctvom individuálnych vzdelávacích programov. Učebný plán detaily tu.

    Školský poriadok a školský vzdelávací program na školský rok 2016/2017 je dostupný u riaditeľky školy.

     

    Dokumenty:

    Školský vzdelávací program pre ZŠ

    Školský vzdelávací program pre MŠ

     

    RTVS:

    Život so zdravotným znevýhodnením.

    Videá:

    Video z prípravky A

    Video z prípravky B