• Profil školy

   • Zameriavame sa na vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím a s viacnásobným postihnutím (mentálne postihnutie a narušená komunikačná schopnosť).

    Zriaďovateľ: Okresný úrad v Bratislava, Odbor školstva, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava,
    Vznik: 1921
    Lokalita: Bratislava - Staré mesto
    Zameranie: vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím podľa variantov A, B, C
    vzdelávanie žiakov s viacnásobným postihnutím
    Forma: samostatná rozpočtová organizácia s účinnosťou od 1. 1. 2009 na dobu neurčitú

    Vyučovanie prebieha v týchto predmetoch: matematika, slovenský jazyk, telesná výchova, pracovné vyučovanie a ostatné predmety podľa vzdelávacieho programu.

    V škole pracujú viaceré záujmové útvary. Žiaci pracujú v krúžku šikovných rúk, športovo pohybovom, tanečnom, krúžku náboženskej výchovy  a krúžku zábavného čítania. Žiaci školy sa spolu so svojimi pedagógmi zúčastňujú rôznych súťaží, hier a slávností, ktoré ponúkajú kultúrne inštitúcie v meste. Aktívne sa zapájame do OLOmánie.