• Profil školy

   • Zameriavame sa na vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím a s viacnásobným postihnutím (mentálne postihnutie a narušená komunikačná schopnosť).

    Zriaďovateľ: Regionálny úrad školskej správy v Bratislave, Odbor školstva, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava,
    Vznik: 1921
    Lokalita: Bratislava - Staré mesto
    Forma: samostatná rozpočtová organizácia s účinnosťou od 1. 1. 2009 na dobu neurčitú

    ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA

    Vnútorne sa ŠZŠ členení podľa stupňa postihnutia žiakov:

    a) variant A pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia,
    b) variant B pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia,
    c) variant C pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie a nemôžu sa vzdelávať podľa variantu A alebo B.
    d) vzdelávanie žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím.


    Prípravný ročník vzdeláva žiakov so zdravotným znevýhodnením.

    Podrobnosti o prijímaní detí, o organizácii a osobitostiach výchovy a vzdelávania v ŠZŠ:
    Žiaka prijímame na základe žiadosti zákonného zástupcu, výsledkov diagnostických vyšetrení a odporúčania lekára. Počet žiakov v triede s MP je 6 (A,B variant), 5 žiakov (C variant), 4 žiaci s autizmom, 8 žiakov s NKS. Riaditeľ môže jednotlivé počty zvýšiť o dvoch
    žiakov v súlade s vyhláškou 322/2008. Dĺžka vyučovacieho dňa v prípravnom ročníku je maximálne 4 hodiny, týždenne 20 hodín.

    Vzdelávacie predmety:
    Rozvíjanie komunikačných schopností, rozvíjanie grafomotorických zručností, individuálna logopedická intervencia, vecné učenie, matematika, pracovné vyučovanie, výtvarná výchova, hudobná výchova, telesná a športová výchova.
    Absolvovanie prípravného ročníka sa považuje za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky.
    Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní:
    Na konci školského roka žiak dostane vysvedčenie.
    Špeciálna základná škola vzdeláva žiakov s mentálnym postihnutím, s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím.

    Podrobnosti o prijímaní detí, o organizácii a osobitostiach výchovy a vzdelávania v ŠZŠ:
    Do ŠZŠ sa prijíma žiak na základe žiadosti zákonného zástupcu, výsledkov psychologického a špeciálnopedagogického vyšetrenia a iných diagnostických vyšetrení a odporúčania lekára.
    Žiaka, ktorý bol prijatý zo základnej školy, možno na základe vstupného diagnostického vyšetrenia a po prerokovaní v pedagogickej rade zaradiť do vyššieho ročníka, pričom fyzický vek nesmie byť nižší ako fyzický vek žiakov toho ročníka.
    Žiakom s autizmom sa poskytuje vzdelanie zodpovedajúce ich individuálnym schopnostiam špeciálnymi formami a metódami zodpovedajúcimi ich postihnutiu. Obsah učiva sa určuje v rámci individuálneho vzdelávacieho programu.
    Obsah učiva v rámci IVP pre žiaka s narušeným intelektom vychádza z učebných osnov ŠZŠ.

    ŠZŠ A variant má deväť ročníkov, B a C variant má 10 ročníkov.
    Počty žiakov v triedach:
    A variant: 1.ročník – 6 žiakov; 2. až 5.ročník - 8 žiakov; 6. až 9. ročník – 10 žiakov
    B variant : 1. až 5.ročník – 6 žiakov; 6. až 10. ročník – 8 žiakov
    C variant : 1. - 5. ročník – 5 žiakov; 6.až 10. ročník – 6 žiakov
    Pre žiakov s autizmom: prípravný ročník až 9. ročník - 4 žiaci.

    Riaditeľ školy môže povoliť prekročenie najvyššieho počtu žiakov v triede najviac o dvoch.

    Vzdelávacie predmety:
    A-variant: slovenský jazyk a literatúra, rozvíjanie komunikačných schopností, rozvíjanie grafomotorických zručností, matematika, informatika, vecné učenie, fyzika, chémia, prírodopis, biológia, vlastiveda, dejepis, geografia, občianska náuka, etická výchova,
    náboženská výchova, pracovné vyučovanie, hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova.
    B-variant: slovenský jazyk a literatúra, rozvíjanie komunikačných schopností, rozvíjanie grafomotorických zručností, matematika, informatika, vecné učenie, etická výchova, náboženská výchova, pracovné vyučovanie, hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná
    a športová výchova.
    C-variant: rozvíjanie komunikačných schopností, rozvíjanie grafomotorických zručností, rozvíjanie sociálnych zručností, matematika, informatika, vecné učenie, etická výchova, náboženská výchova, pracovné vyučovanie, hudobná výchova, výtvarná výchova, zdravotná
    telesná výchova.
    Trieda pre žiakov s autizmom: slovenský jazyk a literatúra, rozvíjanie komunikačných schopností, rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie, matematika, informatika, vecné učenie, fyzika, chémia, prírodopis, biológia, vlastiveda, dejepis, geografia, občianska náuka, etická výchova, náboženská výchova, pracovné vyučovanie, hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova.
    Žiaci s ťažkým zdravotným postihnutím, žiaci s autizmom a žiaci s viacnásobným postihnutím sa vzdelávajú v triedach s individuálnym vzdelávacím programom.

    Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní:
    Na vysvedčení posledného ročníka sa uvádza stupeň dosiahnutého vzdelania nasledovne:
    „Žiak /žiačka/ získal /získala/ primárny stupeň vzdelania“.
    Ak žiak ukončil povinnú školskú dochádzku uvedú sa údaje o ukončení povinnej školskej dochádzke nasledovne: „Žiak /žiačka/ ukončil/ukončila/ povinnú školskú dochádzku:“
    Možnosti vzdelávania žiaka po ukončení 9. príp. 10. ročníka ŠZŠ sú v odborných učilištiach pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a v praktickej škole.
    Žiak má možnosť navštevovať ŠKD, zapájať sa do činnosti záujmových útvarov zameraných na oblasť umelecko-tvorivého charakteru, športového charakteru, oblasť rozvíjania zručností v práci s počítačom a rozvoj komunikačných zručností.