• CŠPP

     • Prioritné ciele a činnosti CŠPP

      • Depistáž - zameranie sa na včasné vyhľadávanie, podchytenie, starostlivosť, poradenstvo a intervenciu pre deti a mládež so zdravotným znevýhodnením (mentálne postihnutie, sluchové postihnutie, narušená komunikačná schopnosť), s vývinovými poruchami učenia (dysgrafia, dyslexia, dysortografia, dyskalkúlia) so špeciálno-pedagogickými potrebami.
      • Komplexná špeciálno-pedagogická, psychologická, logopedická diagnostika s následnými špeciálno-pedagogickými reedukáciami, psychologickými a logopedickými intervenciami.
      • Špeciálno-pedagogická, psychologická, logopedická rediagnostika a v prípade potreby odporúčanie zmeny daného typu školy a vzdelávania dieťaťa.
      • Sledovanie a vyhodnocovanie vhodnosti zaškolenia a školskej úspešnosti zdravotne znevýhodnených detí a žiakov.
      • Odborná pomoc pri individuálnom začlenení žiakov vzdelávaných v bežných a špeciálnych triedach školských zariadení a žiakov v špeciálnych základných školách.
      • Poskytovanie poradenských a konzultačných služieb pre rodičov, pedagógov, a iných odborných zamestnancov, metodické vedenie pri vypracovaní IVVP a ich následných hodnotení.
      • V spolupráci s rodičmi, učiteľmi a inými odbornými pracovníkmi CŠPP smeruje svoju činnosť na zmierňovanie následkov vývinových porúch učenia.
      • CŠPP úzko spolupracuje s ostatnými CŠPP a CPPP a P, s vedením škôl a ich odbornými zamestnancami, ostatnými odbornými pracoviskami VÚDPaP, MC, DIC, Dialóg, Andreas, ambulancie neurológov, psychiatrov, klinických psychológov a logopédov. Konzultuje s odborníkmi v rámci rezortu školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí a rodiny.