• CŠPP

     • Prioritné ciele a činnosti CŠPP

      • Komplexná špeciálno-pedagogická, psychologická, logopedická diagnostika detí a žiakov so zdravotným postihnutím, s následnými špeciálno-pedagogickými reedukáciami, psychologickými a logopedickými intervenciami.
      • Špeciálno-pedagogická, psychologická, logopedická rediagnostika a v prípade potreby odporúčanie zmeny daného typu školy a vzdelávania dieťaťa.
      • Sledovanie a vyhodnocovanie vhodnosti zaškolenia a školskej úspešnosti zdravotne postihnutých detí a žiakov.
      • Odborná pomoc pri individuálnom začlenení žiakov vzdelávaných v bežných a špeciálnych triedach školských zariadení a žiakov v špeciálnych základných školách.
      • Poskytovanie poradenských a konzultačných služieb pre rodičov, pedagógov, a iných odborných zamestnancov, metodické vedenie pri vypracovaní IVVP a ich následných hodnotení.
      • V spolupráci s rodičmi, učiteľmi a inými odbornými pracovníkmi CŠPP smeruje svoju činnosť na zmierňovanie následkov vývinových porúch učenia.
      • CŠPP úzko spolupracuje s ostatnými CŠPP a CPPP a P, s vedením škôl a ich odbornými zamestnancami, ostatnými odbornými pracoviskami VÚDPaP, MC, DIC, Dialóg, Andreas, ambulancie neurológov, psychiatrov, klinických psychológov a logopédov. Konzultuje s odborníkmi v rámci rezortu školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí a rodiny.

      Služby poskytujeme deťom a žiakom so zdravotným postihnutím:

      • mentálne postihnutie,
      • telesné postihnutie,
      • viacnásobné postihnutie,
      • narušená komunikačná schopnosť,
      • pervazívne vývinové poruchy (autizmus, Aspergerov syndróm),
      • zrakové a sluchové narušenie.
      • vývinové poruchy učenia, vývinové poruchy aktivity a pozornosti len v kombinácii so zdravotným postihnutím.

      Nižšie uvedeným skupinám poskytuje starostlivosť CPPPaP v mieste trvalého bydliska.

      • Deťom a žiakom s intelektovým nadaním
      • Deťom a žiakom so sociálne-znevýhodneného prostredia
      • Deťom a žiakom s prechodným charakterom problémov a ťažkostí v čítaní, písaní, pravopise a počítaní
      • Deťom a žiakom dlhodobo chorých a zdravotne oslabených
      • Deťom a žiakom s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia) u ktorých nie sú v anamnéze poruchy reči alebo ťažkosti podobného charakteru
      • Deťom a žiakom s vývinovými poruchami aktivity a pozornosti (ADHD, ADD).
      • Deťom a žiakom s poruchami správania (psychiatrické diagnózy)

       

      Naše odporúčanie : Lekárske a odborné správy súvisiace s ťažkosťami dieťaťa sú dôležitou informáciou. Prosíme vás o ich kópiu, zjednodušíme a urýchlime tak proces diagnostiky. Ďakujeme.