• CŠPP

     • Poskytujeme:

      • rodičom našich klientov konzultácie o miere narušenej komunikačnej schopnosti ich dieťaťa, hovoríme spolu o závere diagnostiky, o tom aký plán individuálnej terapie navrhujeme. Motivujeme a povzbudzujeme rodičov k domácej práci s dieťaťom. Ku konkrétnym cvičeniam je často potrebná inštruktáž (ako cvičiť pri zrkadle efektívne oromotorické a artikulačné cvičenia, ako pracovať s komunikačnou tabuľkou pre nehovoriace deti, ako používať stretégie rozvoja reči v denných rutinách života s dieťaťom). Rodič ako partner v terapii je veľkým prínosom, má vhľad do aktuálnych záujmov, druhu rozprávok, omaľovánok a rôznych hračiek, ktoré dieťa uprednostňuje a dodáva nám tým potrebné motivátory pre jeho dieťa. S rodičmi komunikujeme nielen osobne, ale často aj mailom a telefonicky.
      • učiteľom/učiteľkám konzultácie o metódach vzdelávania ich žiaka, ktorý je klientom našej poradne. Prehodnocujeme spolu metódy čítania (analyticko-syntetickú, globálnu, vizuálne čítanie, maľované čítanie), zdieľame s nimi aké postupy sme vybrali pre dieťa, aby napredovalo vo fonematickom uvedomovaní a spolupracujeme pri vytváraní zážitkových kníh. Pri nehovoriacich deťoch vyberáme spolu nové pojmy, ktoré sa počas vyučovania naučili a vkladáme ich do systémov AAK.
      • iným odborným zamestnancom sme partnermi v spoločnej starostlivosti o dieťa z hľadiska komunikácie v psychologickej, špeciálnopedagogickej a liečebno-pedagogickej intervencii. Hľadáme spolu najlepšiu možnosť vzdelávania pre našich klientov so zreteľom na ich špeciálne potreby.