• CŠPP

     • + Čo ponúka psychológ

     • Komplexnú psychologickú diagnostiku pre deti so zdravotným postihnutím za účelom vyjadrenia stanoviska k:

      • prijatiu dieťaťa alebo žiaka do špeciálnej materskej/základnej školy
      • zaradeniu žiaka do školy alebo triedy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou alebo zdravotným znevýhodnenením
      • individuálnej integrácii žiaka so ŠVVP  v základnej škole

      Intervencia a poradenstvo zamerané na:

      • posudzovanie školskej zrelosti detí so zdravotným postihnutím
      • poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnymi výchovno-vydelávacími potrebami
      • poradenstvo pri vypracovaní skupinových preventívnych programov pre žiakov ŠZŠ s MŠ
      • sociálno – právne poradenstvo (odporúčania pre UPSVaR)
      • individuálne poradenstvo pre rodičov a žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami
      • individuálne poradenstvo a konzultácie pre pedagogických zamestnancov a ďalších odborníkov
      • spolupráca s predškolskými zariadeniami, základnými školami, s odbornými učilišťami pre študentov s rôznym postihnutím, s DSS, CPPPaP, CŠPP, VÚDPaP, detskými integračnými centrami, pediatrami, odbornými lekármi a referentmi sociálnej kurately.


      Cieľové skupiny

      Deti , žiaci predškolského veku, školského veku a mládež so zdravotným postihnutím


      Deti predškolského veku:

      Stimulačné programy sú zamerané na stimuláciu základných funkcií dôležitých pre učenie, vychádzajú z individuálnych potrieb dieťaťa.

      Diagnostika školskej zrelosti, ktorá má preventívny charakter a je zameraná na úspešné zaškolenie a následné zvládanie požiadaviek školy u detí s oneskoreným a nerovnomerným  psychomotorickým, rečovým vývinom.

      Prípravný ročník je intenzívnou stimuláciou obsahovo zameraný na všestranný rozvoj dieťaťa a prípravou na plynulý prechod do prvého ročníka školského zariadenia.

      Deti školského veku:

      Diagnostika je zameraná na posúdenie detí školského veku a mládeže so zdravotným postihnutím  (v dôsledku znížených mentálnych schopností alebo defektných vnútorných predpokladov pre učenie - poruchy sluchu, reči, motoriky apod.), s následným zaradením vhodných špeciálno-pedagogických reedukácií, psychologických a logopedických intervencií, ktoré vychádzajú z individuálnych potrieb dieťaťa..