• CŠPP

     • Je veľmi dôležitá v období, keď vývin reči ešte nie je ukončený, v intaktnej (zdravej) populácii detí je to do 7. roku života. U niektorých detí sa komunikačné schopnosti rozvíjajú prirodzene bez potreby vyhľadávania logopedickej starostlivosti, sú však aj deti, ktorých vývin reči je rizikový. Ak si tieto ťažkosti na preventívnej prehliadke všime detský lekár, mal by rodičov odporučiť do ambulancie klinického logopéda. Ak sa s takýmto dieťaťom stretnú logopédky z nášho centra počas logopedického skríningu v materskej škole, môžu vývin reči podporiť aj preventívnymi cvičeniami, ktoré učia deti robiť v skupinovej forme priamo v materskej škole spolupracujúcej s naším centrom. Veľmi významné je aj poradenstvo učiteľkám v materských školách, inštruktáž k cvičeniam, ktoré môžu robiť aj oni s deťmi v rámci jazykovej výchovy. Sú to dychové cvičenia, oromotorické cvičenia, úlohy na rozvoj sluchového vnímania, preventívne hlasové cvičenia. Niekedy práve táto skupinová forma je pre deti motivujúca a zážitková. Jej cieľom je predísť vzniku narušenej komunikačnej schopnosti u detí.

      Keďže počet detí s rizikovým vývinom v oblasti komunikačnej schopnosti pribúda, v našej logopedickej prevencii spolupracujeme so študentkami logopédie z PdFUK, ktoré pod odborným dohľadom našej poradne pomáhajú pri pravidelnej logopedickej prevencii v materských školách.