• CŠPP

     • Ide o odbornú starostlivosť, ktorú poskytujeme deťom v útlom veku, ktorých vývin reči nastúpil oneskorene, v určitom medzníku sa zastavil alebo napreduje veľmi pomaly. Malé deti ešte nedokážu pracovať s toľkou pozornosťou a štruktúrovane ako deti po piatom roku života. Sú však zvyknuté z materských centier, jasličiek a hrou na ihriskách pozorovať ostatné deti a napodobňovaním druhých sa veľa učia.

      Ranú intervenciu pre takéto deti realizujeme preto skupinovo, ambulantnou a hravou formou raz mesačne. Po každom skupinovom sedení poskytujeme inštruktáž rodičom ohľadom komunikácie a domácej práce s dieťaťom. Cielenie stimulujeme učenie sa prvých slov, komunikáciu podporujeme gestami, využívame efektívne komunikačné stratégie, pri spievaní vykonávame zábavné pohybové aktivity a hráme sa so zážitkovými svetelnými a zvukovými hračkami. Celá táto činnosť prebieha v terapeutickej miestnosti nášho centra, kde sa nachádza mnoho podnetov pre celkový rozvoj detí.

      Najväčší prínos z týchto terapeutických skupín majú deti s rizikovým vývinom v oblasti reči vo veku od 10 mesiacov do 4 rokov. Pôsobíme na rozvoj dieťaťa tak, aby dokázalo naplno využiť svoj potenciál a rozvíjalo sa po všetkých stránkach. Snažíme sa dieťaťu poskytnúť najviac podnetov na rozvoj práve v období, kedy je u neho najvyššia neuroplasticita mozgu čo znamená, že dieťa sa dokáže v tomto období najviac učiť a rozvíjať. Pracujeme s deťmi s oneskoreným alebo narušeným vývinom reči, so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ale aj s intaktnou populáciou, kde pôsobíme prevažne preventívne. Pri rodičoch sa zameriavame hlavne na ich potreby, poradenstvo v oblasti efektívnosti komunikácie, poskytovanie informácií o vývine detskej reči a na efektívne využívanie logopedických stratégií, ktoré výrazne pomáhajú pri komunikácii s ich dieťaťom. Spolupráca s rodičmi je nevyhnutná, pretože rodič zohráva taktiež úlohu terapeuta. Na dieťa pôsobí v domácom prostredí, čo vplýva pozitívne na efektívnosť terapie.

      Spolupráca s inými odborníkmi je dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou našej práce. Využívame transdisciplinárny prístup a spolupracujeme s pedagógmi v materských a základných školách, s rôznymi rehabilitačnými centrami, neziskovými organizáciami, psychológmi, špeciálnymi pedagógmi, inými logopédmi a taktiež aj s lekármi ako napríklad čeľustní ortopédi, neurológovia, oftalmológovia, detskí lekári a iní.

      Intenzita ranej logopedickej intervencie jeden krát mesačne vychádza z iniciatívy samotných matiek detí, nakoľko túto skupinovú formu starostlivosti vyhľadávajú zväčša pracujúce matky, ktoré majú deti v jasliach a materských školách.

      Ako školské logopédky sprevádzame dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou v jeho ďalšom vzdelávaní, sme poradcami pre rodičov, ktorí vyhľadali túto skupinu, pri výbere materskej školy vhodnej pre ich dieťa.