• CŠPP

     • Cieľové skupiny

     • Deti predškolského veku, školského veku a mládež so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (zdravotne znevýhodnení, oslabení a deti s vývinovými poruchami učenia), ktoré negatívne ovplyvňujú školské výkony.

      Deti predškolského veku:

      Stimulačné programy sú zamerané na stimuláciu základných funkcií dôležitých pre učenie, vychádzajú z individuálnych potrieb dieťaťa.

      Diagnostika školskej zrelosti, ktorá má preventívny charakter a je zameraná na úspešné zaškolenie a následné zvládanie požiadaviek školy u detí s oneskoreným a nerovnomerným psychomotorickým, rečovým vývinom, nakoľko proces dozrievania prebieha medzi šiestym a siedmym rokom života dieťaťa.

      Prípravný ročník je intenzívnou stimuláciou obsahovo zameraný na všestranný rozvoj dieťaťa a prípravou na plynulý prechod do prvého ročníka školského zariadenia.

      Deti školského veku:

      Diagnostika je zameraná na posúdenie detí školského veku a mládeže s vývinovými poruchami učenia (dysgrafia, dyslexia, dysortografia, dyskalkúlia), ktorých včasné rozpoznanie umožňuje aplikovať vhodné špeciálno-pedagogické postupy pre ich zmiernenie. Ďalej so zdravotným znevýhodnením (v dôsledku znížených mentálnych schopností alebo defektných vnútorných predpokladov pre učenie - poruchy sluchu, reči, motoriky), s následným zaradením vhodných špeciálno-pedagogických reedukácií, psychologických a logopedických intervencií, ktoré vychádzajú z individuálnych potrieb dieťaťa..

      Neprospievajúce deti a mládež, ktoré pracujú pod svoje možnosti vplyvom zníženej motivácie pre školskú prácu, nevytvorenými učebnými návykmi alebo sociálne zanedbaným rodinným prostredím a následným únikom z výchovno-vyučovacieho procesu formou „záškoláctva“.

      Pre deti a mládež s výkonovou a sociálnou trémou a celkovo úzkostnejšou symptomatológiou, či fóbiami, ktoré znižujú školské výkony (strach z učiteľa, neobľúbeného predmetu, ústneho prejavu pred rovesníkmi, písomných previerok, známkovania).