• CŠPP

     • Logopedicá intervencia

     • Je v našom Centre špeciálnopedagogického poradenstva zabezpečená logopédkou, ktorá sa venuje klientom s narušenou komunikačnou schopnosťou vo veku od 3 rokov až do ukončenia prípravy na povolanie.

      Z hľadiska druhov narušenej komunikačnej schopnosti poskytujeme starostlivosť deťom, u ktorých sa prejavuje:

      • oneskorený /narušený vývin reči
      • vývinová dysfázia - špecificky narušený vývin reči
      • symptomatické poruchy reči (na báze iného dominantného ochorenia alebo postihnutia, najčastejšie sú to mentálne postihnutie, Downov syndróm, poruchy autistického spektra, viacnásobné postihnutie)
      • verbálna dyspraxia
      • dyzartria
      • expresívna a impresívna porucha reči a jazyka
      • AAK (alternatívna a augmentatívna komunikácia)

      Samozrejmosťou v logopedickej intervencii je úzka odborná spolupráca s našimi kolegyňami psychologičkami a špeciálnymi pedagogičkami v centre. Keďže rodičia a pedagógovia klientov poznajú naše "logopedické deti" dôvernejšie a trávia s nimi viac času, stávajú sa našimi partnermi v intervencii, s ktorými spoločne zdieľame radosť z napredovania v komunikácii, prekonávame obdobia ťažkostí a spolu hľadáme vhodnú formu ich ďalšieho vzdelávania.

      Našimi odbornými činnosťami sú:

      • logopedická diagnostika
      • logopedická terapia
      • logopedické poradenstvo
      • logopedická prevencia
      • skupina ranej logopedickej intervencie
      • odborná posudková činnosť

      Všetky odborné činnosti poskytujeme našim klientom bezplatne.