• CŠPP

     • je venovaná tým našim klientom, ktorí sú žiakmi špeciálnej základnej školy alebo materskej školy na Karpatskej 1 v Bratislave, aj v elokovanom pracovisku materskej školy na Mišíkovej 19 v Bratislave. V našom mladom dynamickom kolektíve logopédok uplatňujeme moderné terapeutické postupy. Keďže ide o deti, ktorých komunikačná schopnosť je narušená väčšinou vplyvom iného dominantného postihnutia (najčastejšie mentálne postihnutie, Downov syndróm, pervazívna vývinová porucha, DMO, epilepsia, zrakové postihnutie, viacnásobné postihnutie), alebo ide o ťažký priebeh narušeného vývinu reči (expresívna a/alebo impresívna porucha reči a jazyka, špecificky narušený vývin reči - vývinová dysfázia), alebo deti, ktoré komunikujú prostredníctvom AAK, je nevyhnutné venovať veľkú pozornosť motivácii k terapii.

      V živote našich detských klientov sú logopedické sedenia potrebné niekoľko rokov, nakoľko ťažkosti v reči sú často len symptómom iného dominantného postihnutia. Je dôležité preto nestrácať trpezlivosť, tešiť sa aj z malých úspechov v terapii.

      Každé terapeutické sedenie vychádza z individuálneho plánu terapie, je potrebné ho prispôsobiť konkrétnemu dieťaťu v postupe, vo výbere pomôcok, v usporiadaní jednotlivých cvičení. Keď má dieťa radosť a potešenie z logopédie, cvičenia nevníma ako prácu, dokáže vložiť do času stráveného s nami všetku svoju energiu. Takéto sedenie je aj pre nás obohacujúcim zážitkom, vytvára sa medzi nami vzťah dobrých komunikačných partnerov nezáležiac od toho na akej úrovni vývinu reči sa dieťa nachádza.

      Kladieme dôraz na citlivý prístup k deťom, terapeutické stratégie vkladáme do aktivít s dieťaťom tak, aby nestrácalo záujem a bolo motivované k ďalším sedeniam. Školská logopédia dáva väčší priestor na cvičenia zážitkovým spôsobom, umožňuje nám okrem individuálnej terapie vytvárať skupinové terapie alebo terapie vo dvojici.

      Pri našej práci aplikujeme odborné postupy z klasickej aj modernej logopédie, využívame iPAD, elektronické komunikačné tabuľky, vytvárame systém gest a znakov pre nehovoriacich, pracujeme s vibračnými sondami, logopedickými bábkami, elektronickým papagájom, zvukovými hračkami, pomôckami pre dychové a oromotorické cvičenia.

      Sledujeme nové trendy v logopédii zúčastňovaním sa odborných seminárov, sme členmi Komory školských logopédov a Slovenskej asociácie logopédov.