• ŠKD

     • Vnútorný poriadok

      • ŠKD je v prevádzke celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov a prázdnin, denne od 7:00 do 17:00h.
      • Príspevok na úhradu žiaka v ŠKD je 7 EUR mesačne na jedného žiaka, tento poplatok určuje riaditeľ školy (ak rodič predloží doklady o sociálnej odkázanosti, riaditeľ môže príspevok) znížiť).
      • ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou vnútorného poriadku školy.
      • Výchovno-vzdelávacia činnosť je zameraná na činnosť oddychového, rekreačného a záujmového charakteru a na prípravu na vyučovanie, ktorá sa uskutočňuje v oddeleniach ŠKD.
      • Na záujmovú a rekreačnú činnosť ŠKD sa využívajú aj špeciálne učebne, dielne, telocvičňa, ihriská a iné objekty školy.
      • V rámci ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne podujatia; vstupné hradia rodičia, poprípade je hradené z mesačného príspevku na činnosť ŠKD.
      • Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie rodič na zápisnom lístku. Prípadné zmeny dochádzky a spôsob odchodu oznamuje rodič osobne vychovávateľke.
      • Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je stravovanie žiakov. Žiaci prichádzajú do jedálne čistí, slušne sa správajú a správne stolujú. Po skončení obeda odchádza celé oddelenie spoločne. Platbu za stravné realizujú rodičia podľa pokynov dodávateľa stravy. Na stravu prihlasujú a odhlasujú svoje deti rodičia deň vopred, prípadne v deň, keď je to aktuálne na tf 0910312640.
      • ŠKD sa riadi vypracovaným a schváleným školským výchovným programom.