• Novinky

      • Oznam o zápise detí do špeciálnej materskej školy

      • Riaditeľstvo  Špeciálnej základnej školy s materskou školou Karpatská 1, v Bratislave zverejňuje zápis a podmienky prijímania detí do materskej školy na školský rok 2018/2019.

        V zmysle § 59 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 3 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.306/2008 o materskej škole. 

       Zápis detí na školský rok 2018/2019 do špeciálnej materskej školy na Karpatskej ulici v Bratislave a  elokovanom pracovisku Mišíkova 19 v Bratislave sa uskutoční v termíne od 2.5 do 7.5.2018. Záujemci môžu kontaktovať zástupkyňu pre materskú školu telefonicky na čísle 02/54412605. Následne si dohodnú osobné stretnutie v materskej škole a Centre špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP). Do materskej školy sú prijímané deti od 3 rokov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na základe odporúčania CŠPP.

       O prijatí alebo neprijatí dieťaťa do ŠMŠ vydá písomné rozhodnutie  riaditeľka školy.

        

       Mgr. Ľubica Jägrová

       riaditeľka ŠZŠ s MŠ

      • OCENENIE

      • Za dlhoročnú obetavú prácu pri výchove a vzdelávaní mladej
       generácie bola pri príležitosti Dňa učiteľov vedúcou odboru školstva Okresného úradu  Bratislava  ocenená

       naša kolegyňa Evička Vrábliková.

       Srdečne blahoželáme.