• Novinky

      • ROZHODNUTIE o dočasnej prebytočnosti časti nehnuteľného majetku štátu v správe Špeciálnej základnej školy s materskou školou

      • Špeciálna základná škola s materskou školou Karpatská 1, Bratislava ako správca majetku štátu vo vlastníctve Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 1 ods.pís. a) a ustanovením § 3 ods.4 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 278/1993 Z.z.) rozhodla takto:


       Špeciálna základná škola s materskou školou Karpatská 1, Bratislava určuje:

       • nehnuteľný majetok štátu (jeho časť) - nebytový priestor a to: triedy, kancelárie a miestnosti uvedené v prílohe č. 1 (6 strán) tohoto rozhodnutia, ktoré sa nachádzajú  v budove so súpisným číslom 16 na ulici Jelenia  v Bratislave,  v správe Špeciálnej základnej školy s materskou školou Karpatská 1, Bratislava v katastrálnom území Bratislava - m. č. STARÉ MESTO,  zapísaný v KN  na LV č.7536,  vedenom katastrálnym odborom na Okresnom úrade  Bratislava I a to:
       • stavba  - budova postavená na zemskom povrchu, budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, súpisné číslo 3145, na parcele č. 7365/5 v podiele 1/1

       s celkovou plochou – 4 053m² z toho dočasne prebytočnou plochou  3906,05 m² na obdobie od 1. augusta 2018 do 31. júla 2019 za dočasne prebytočný