• Novinky

      • Učíme sa doma - hodnotenie

      • Oznámenie o spôsobe hodnotenia žiakov našej školy počas mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

       Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení budeme  prihliadať predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania.

       O spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov rozhodla riaditeľka školy, po prerokovaní s pedagogickou radou elektronicky (per rollam) nasledovne:

       Pri záverečnom hodnotení využijeme slovné hodnotenie a hodnotenie slovným komentárom.

       Slovné hodnotenie - výsledky v jednotlivých vyučovacích predmetoch  sa vyjadrujú slovne štyrmi stupňami (žiak dosiahol – veľmi dobré výsledky, dobré výsledky, uspokojivé výsledky, neuspokojivé výsledky).

       Slovný komentár - hodnotenie bez vyjadrenia stupňov, je výstižné vyjadrenie dosiahnutej úrovne  vzdelávania žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch.

       Čítajte ďalej: Podklady na  hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov počas prerušeného vyučovania v školách získava učiteľ najmä z portfólií žiackych prác, ktoré žiaci vypracujú v domácom prostredí.

       Milí rodičia, preto je pre nás veľmi dôležité, aby ste komunikovali s učiteľmi Vašich detí a poskytovali im spätnú väzbu o tom, ako sa darí Vašim deťom ako žiakom a Vám ako učiteľom.