• Novinky

      • ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA od 1. 02. 2021

      • Riaditeľstvo školy oznamuje, že na základe vyjadrenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 28.1.2021 a na základe rozhodnutia konzília epidemiológov naďalej platí rozhodnutie ministra školstva z 8.1.2021, ktorým sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie . 

        

       Od 1.02.2021 (pondelok) pokračujú deti a žiaci školy v dištančnom vzdelávaní do odvolania. Dôvodom je nepriaznivá epidemiologická situácia vyvolaná šírením ochorenia COVID-19 a nedostatočný záujem rodičov o otvorenie MŠ a ŠKD.

        

       Informácie o dištančnom vzdelávaní sú Vám poskytnuté prostredníctvom triednych učiteľov  a cez školský informačný systém EduPage.

       Dištančné vzdelávanie je pre všetkých žiakov povinné

        

      • Vážení rodičia,

      • v minulých školských rokoch bývalo našim zvykom vytvoriť si malú slávnosť, spoločné stretnutie všetkých žiakov a ich pedagógov, kde sme spoločne hodnotili snahu našich detí po neľahkej ceste ich osobným rastom od septembra do januára.

       Mnohé naše deti podávajú v škole maximálny výkon, určite ich úspechy neberieme ako samozrejmosť a každý úspech nás teší.

       Tento polrok i napriek obmedzeniam pandémie vyzeral pre nás priaznivo, mnohí žiaci si utvrdzovali a rozširovali vedomosti, ktoré ste im za našej pomoci počas prvej vlny pandémie odovzdávali Vy rodičia.  Patrí Vám za túto činnosť vďaka. Situácia sa koncom roka však zmenila. Opäť naše - vaše deti od januára nechodia do školy. Opäť hľadáme vzájomne čo najlepšie spôsoby vzdelávať deti. Opäť ste postavení do neľahkej situácie, byť učiteľom a aj rodičom. Do tej neľahkej situácie sú postavení aj moji kolegovia. Je iné mať dieťa pri sebe a pracovať s dieťaťom priamo, ako upútať jeho pozornosť na diaľku. Preto by som chcela poďakovať aj Vám milí rodičia  aj Vám milí naši žiaci a samozrejme aj Vám milí kolegovia.

        

       Ďakujem Vám, milí rodičia za to, že zapájate svoje deti do domácich prác, pomáhate nám s utvrdzovaním vedomostí a zručností.

        

       Ďakujem Vám, milé deti za úsmev na tvári, za poctivú prípravu a dobré skutky, ktoré robíte, za pomoc pri domácich prácach.

        

       Ďakujem Vám, milí kolegovia za hľadanie foriem ako priblížiť učivo na diaľku, za tvorivosť, odvahu a komunikatívnosť.

        

       Milí rodičia,

       oznamujeme vám, že I. polrok školského roka 2020/2021 skončí 31. januára 2021. V tomto termíne bude ukončené aj hodnotenie a klasifikácia žiakov za I. polrok. Polročné hodnotenie si môžete pozrieť od 1. februára 2021 prostredníctvom školského informačného systému EduPage ( prípadne po dohode s Vami aj iným preukázateľným spôsobom. 

       Výpis polročného vysvedčenia žiaci obdržia po ukončení dištančného vzdelávania a opätovnom nástupe do školy. 

        

       Ľubica Jägrová

       Jana Vachová

        

      • OZNAM

      • Vážení rodičia,

       vedenie školy oznamuje, že z dôvodu nízkeho záujmu o prevádzku, bude v dňoch 11.1 2021 až 15.1.2021 výučba v špeciálnej základnej škole a materskej škole prebiehať dištančnou formou.

       Ak to epidemiologická situácia dovolí, vyučovanie bude obnovené prezenčne dňa 18.1 2021.

       S úctou a prianím zdravia vedenie ŠZŠ s MŠ Karpatská

      • ŠKD pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre

      • Vážení rodičia,

       Naša škola pripravila pre rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre možnosť umiestniť ich dieťa do zberného školského zariadenia.

       Predtým, ako ho však reálne otvoríme, potrebujeme zistiť záujem. Ide o zákonných zástupcov žiakov materskej školy a žiakov špeciálnej základných školy.
       Ak patríte k rodičom, ktorí pracujú v odvetviach spadajúcich do kritickej infraštruktúry a budete v týždni od 11. januára 2021 potrebovať umiestniť Vášho syna či Vašu dcéru do školského zariadenia, vyplňte tento formulár.