• Novinky

      • Zvýšenie ceny stravného od 1.5.2022

      • Milí rodičia,

       z dôvodu zvýšenia ceny stravného dodávateľom od 1.5.2022 sme nútení pristúpiť k zvýšeniu doplatku za stavu od 1.5.2022 nasledovne:

       Cena obedov pre žiakov ŠZŠ je od 01.05.2022:

       • Stravník – žiak v ŠZŠ bez dtácie na stravu: 2,58 €/bed 
       • Stravník – žiak v ŠZŠ s dtáciou na stravu: 1,28 €/obed 

        

        

       Cena obedov pre deti v MŠ je od 01.05.2022:

       Dieťa v MŠ bez dotácie

       • Stravník – dieťa v MŠ celdenný pobyt: 3,24 €/(desiata + obed + olovrant)
       • Stravník – dieťa v MŠ pldenný pobyt: 2,61 €/(desiata + obed)

        

       Dieťa v MŠ s dotáciou

       • Stravník – dieťa v MŠ celdenný pobyt: 1,94 €/(desiata + obed + olovrant)
       • Stravník – dieťa v MŠ pldenný pobyt: 1,31 €/(desiata + obed)

       Vedenie školy

        

      • Žiadosť o prijatie do ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY s materskou školou

      • Milí rodičia,

       ak ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa v školskom roku 2022/2023 do našej ŠZŠ s MŠ, je pre Vás pripravený formulár elektronickej prihlášky, ktorú máte možnosť vypísať v pohodlí domova.

       Formulár nájdete na adrese https://szskarpatska.edupage.org/register/

       Venujte prosím zvýšenú pozornosť presnému zápisu mien a rodného čísla, aby ste v budúcnosti predišli nepríjemnostiam v osobných údajoch.

       Veríme, že oceníte tento moderný spôsob, ktorý Vám zaberie maximálne 10 minút v pohodlí domova. Údaje vypíšte, prosíme aj s diakritikou (mäkčene, dĺžne).

       K prihláške je potrebné priložiť:

                                                  Písomné vyhlásenie (príloha č.1)

                                                  alebo

                                                  Písomné vyhlásenie (príloha č.2)

                                                  Odporúčanie CŠPP alebo CPP (správy)

       K prihláške do prípravného ročníka je ešte potrebné priložiť:

                                                 Potvrdenie o plnení povinného predprimárneho vzdelávania, (príloha č.3)           

       Prípravný ročník

                                     https://szskarpatska.edupage.org/a/vzdelavanie

                                     http://karpatska.eu/2022/PripravkaA.mp4

       Prípravný ročník je určený pre deti so zdravotným znevýhodnením, zdravotným postihnutím, choré alebo zdravotne oslabené po dovŕšení ich 6. roku života.

       Cieľom je pripraviť vaše dieťa na úspešné zvládnutie školskej práce v základnej alebo špeciálnej základnej škole.

       Práca v prípravnom ročníku sa zameriava na hravý, postupný, plynulý prechod zamestnania v materskej škole k pravidelnej práci na vyučovaní.


       Činnosti v prípravnom ročníku sa flexibilne prispôsobujú potrebám detí a cieľom, ktoré rozvíjajú potencionálne zvládnutie bezproblémovejšej školskej dochádzky. Pri práci využívame nový inovatívny šlabikár Svetlany Kapalkovej a Lýdie Vencelovej, ktorý vyšiel pod gesciou Slovenskej asociácie logopédov.


       Obsah činností v prípravnom ročníku je zameraný na:

       • rozvíjaniu fonologických schopností,  rozvoj reči a komunikačných schopností dieťaťa,
       • rozvíjaniu grafomotorických zručností
       • rozvoj zmyslového vnímania a základov matematických predstáv
       • rozvoj samostatnosti dieťaťa prostredníctvom
       • rozvoj hrubej motoriky a zdravého telesného vývinu dieťaťa
       • vytváranie správnych medziľudských vzťahov v kolektíve detí,
       • tvorba naratívnych príbehov s ktorým deti pracujú aj viac týždňov,  učia sa súvislo podľa typu postihnutia rozprávať príbeh.


       V triede je najviac 8 detí, tak aby bolo možné venovať sa každému dieťaťu individuálne.

       V poobedňajších hodinách môžu deti navštevovať školský klub.

        

       Radi vás privítame v našej školskej rodine.