• Novinky

      • Zmena v poskytovaní dotácií na stravu od 01.07.2022

      • Zmena v poskytovaní dotácií na stravu od 01.07.2022

       Dňa 01.07.2022 nadobúdajú účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 232/2022 Z. z.
       o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

       V nadväznosti na uvedené od 01.07.2022, v prípade detí bez bonusu je možné dotáciu na stravu poskytnúť len tým deťom v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ, ak si zákonný zástupca dieťaťa, resp. osoba v ktorej starostlivosti dieťa je (ďalej aj „rodič dieťaťa“) na toto dieťa neuplatnil daňový bonus na dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku. Pre viac info viď príloha.

       V prípade, ak budete mať v šk.roku 2022/2023 záujem poberať dotáciu na stravu, prosím o doručenie originálu čestného vyhláseina na adresu školy do 22.7.2022.