• Novinky

      • OZNÁMENIE

      • V dôsledku transformácie systému poradenstva a prevencie vyplývajúcej zo zákona č. 394/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vám

        

       oznamujem

       že od 1. januára 2023

       dochádza k realizácií transformácie poradenského systému.

        

       Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie sa transformujú na Centrá poradenstva a prevencie.

       Do nových centier bude karta klienta presunutá a klientom bude umožnené tieto centrá kontaktovať.

       V centre poradenstva a prevencie sa vykonáva odborná činnosť, ktorou je poradenská činnosť, psychologická činnosť, pedagogická činnosť, špeciálno-pedagogická činnosť, logopedická činnosť, liečebno-pedagogická činnosť a sociálno-pedagogická činnosť zameraná na optimalizáciu výchovného, vzdelávacieho, psychického, sociálneho a kariérového vývinu detí od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie.

        

       Ľubica Jägrová

      • Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu

      • Vážení rodičia

       Vzhľadom na pretrvávajúci vysokú chorobnosť detí vo všetkých triedach Špeciálnej základnej školy s materskou školou, Karpatská 1 - na odporúčanie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, riaditeľka školy prerušuje výchovno-vzdelávací do piatku 16.12.2022 (vrátane). Rovnako nebude fungovať ani ŠKD ani záujmová činnosť.   

       Počas tohto času nebude z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov prebiehať ani dištančná forma vzdelávania. Žiakom odporúčame domácu izoláciu, aby sa znížilo riziko prenosu respiračných ochorení a mohli sme 19.12.2022 obnoviť riadnu prezenčnú výuku.

       Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.

       Vedenie školy

      • Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu

      • Vážení rodičia

       Vzhľadom na vysokú chorobnosť detí vo všetkých triedach Špeciálnej základnej školy s materskou školou, Karpatská 1 - na odporúčanie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, riaditeľka školy prerušuje výchovno-vzdelávací proces na 3 kalendárne dni. Od pondelka (12.12.2022) do stredy (14.12.2022). Rovnako nebude fungovať ani ŠKD ani záujmová činnosť.   

       Počas tohto času nebude z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov prebiehať ani dištančná forma vzdelávania. Žiakom odporúčame domácu izoláciu, aby sa znížilo riziko prenosu respiračných ochorení a mohli sme 15.12.2022 obnoviť riadnu prezenčnú výuku.

       Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.

       Vedenie školy