• Novinky

      • Karanténa

      • Vážení rodičia a žiaci,

       Oznamujem vám, že od štvrtka 20.01.2022 ostávajú triedy Prípravka B, 2.A a trieda 8.9.A v karanténe.

      • Dotácia na stravovanie

      • Informácia k deťom, ktoré sú oprávnené na poskytnutie dotácie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách 

       Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je možné poskytnúť na:

       • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti v poslednom ročníku MŠ), nakoľko na tieto deti nie je možné si uplatniť z dôvodu veku dieťaťa nárok na zvýšený daňový bonus,[1] ale je možné si uplatniť nárok na tzv. dvojnásobný daňový bonus;[2]
       • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili (osoby so zdaniteľným príjmom), alebo si nemohli v zmysle zákona o dani z príjmov uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní);

       Upozorňujeme, aby rodičia tejto kategórie detí (od 6 do 15 rokov), ktorí majú nárok na uplatnenie si zvýšeného daňového bonusu uprednostnili uplatnenie si tohto daňového bonusu, nakoľko ak sa na dieťa poskytne dotácia na stravu v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách zanikne im nárok na akýkoľvek daňový bonus úplne.

       • deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), nakoľko na tieto deti nie je možné z dôvodu veku dieťaťa si uplatniť zvýšený daňový bonus, ale je možné si uplatniť nárok na tzv. základný daňový bonus.[3]

       Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách preukazuje zákonný zástupca dieťaťa zriaďovateľovi čestným vyhlásením, a to nezávisle od veku dieťaťa, t.j. povinnosť predloženia čestného vyhlásenia sa vzťahuje aj na zákonných zástupcov detí, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a sú v poslednom ročníku MŠ, resp. deti, ktoré dovŕšili 15 rokov veku[4].

        

        

        

       [1] Podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov. K daňovým bonusom bližšie pozri zákon o dani z príjmov, príp. nasledovné informácie k výškam daňových bonusov od 01.07.2021: https://www.danovecentrum.sk/aktuality/informacia-k-zmene-vysky-danoveho-bonusu-od-1-jula-do-31-decembra-2021-aktualita-dc-7-202.htm

       [2] podľa § 52zzj ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov

       [3] podľa § 52zzj ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov

       [4]Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti“ je čestným vyhlásením aj o skutočnosti, že rodičia si nemôžu z dôvodu veku dieťaťa uplatniť nárok tzv. zvýšený daňový bonus.  

        

      • Oznam pre rodičov žiakov ZŠ a MŠ

      • Informácia k poskytovaniu „dotácie na stravu“ v školskom roku 2021/2022

       Vážení rodičia!

       Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“).

       Uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

       - ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:

       • v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo  ZŠ a v  MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;
       • v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“),
       • v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením (nájdete v prílohe).

       Zároveň sa zvýši suma dotácie na stravu na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu.

       Špeciálna základná škola s materskou školou je povinná  doručiť ÚPSVaR aktualizovaný zoznam detí, na ktoré žiada poskytnutie dotácie od 01.09.2021 do 31.12.2021.

       V tejto súvislosti žiadame rodičov, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky a budú si pre svoje dieťa uplatňovať nárok sa dotovanú stravu, aby v termíne do 6. augusta 2021 predložili :

        

       • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
       • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
       • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (nájdete v prílohe).

       Potvrdenie/čestné vyhlásenie môžete doručiť buď poštou na adresu: Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava, alebo kópiu zaslať na email: obedy@karpatska.eu a originál doručiť na začiatku šk.roka triednej učiteľke. Bez doručených originálov dokladov nebude možné dotáciu poskytnúť.

        

        

        

        

      • Oznam

      • Vážení rodičia,

       oznamujeme Vám, že v našej škole sú potvrdené dva prípady na ochorenie COVID-19.

       vedenie školy

      • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

      • Riaditeľka školy oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach a organizácii školského roka udeľuje z organizačných dôvodov.

       1 deň riaditeľské voľno - dňa 26. apríla 2021

       vedenie školy

      • OZNAM

      • prevádzka materskej školy (pracovisko Karpatská) je v režime dištančného vzdelávania do 9.4.2021. Prezenčná výuka bude realizovaná od 12.4. 2021. Prosím pri nástupe nezabudnúť na negatívny test k nahliadnutiu (alebo jeho náhradu) a čestné prehlásenie. Zároveň upozorňujem, že dieťa s akýmkoľvek príznakom infekčného ochorenia (najmä nádcha, kašeľ a pod.) nemôže materskú školu navštevovať. V prípade zistenia takéhoto stavu v priebehu dňa, bude rodič kontaktovaný a je povinný bezodkladne si dieťa vyzdvihnúť.

       S pozdravom a prianím príjemných sviatkov
       PaedDr. Zuzana Szoke

      • OZNAM PRE RODIČOV

      • Veľkonočné prázdniny začínajú 1.4.2021 (štvrtok) a končia  6.4.2021 (utorok).

       vyučovanie sa začína 7.4.2021.

       Prajeme vám príjemné sviatky.

      • OZNAM,

      • vedenie materskej školy oznamuje, že od pondelka 29.3.2021 je prevádzka materskej školy PRERUŠENÁ. Dôvodom je výskyt Covid 19 u jedného zo zamestnancov v MŠ Karpatská. Je možné , že zamestnanec bol infekčný i v čase keď bol na pracovisku (napriek tomu, že bol testovaný podľa platných usmernení), mohol byť v kontakte so všetkými deťmi v materskej škole. Prosíme preto o starostlivé sledovanie zdravotného stavu vašich detí, v prípade zmeny zdravotného stavu kontaktujte svojho pediatra. O ďalšom postupe a dĺžke prerušenia prezenčného vyučovania Vás budeme informovať po obdržaní opatrenia príslušného RÚVZ. Počas prerušenia, bude výuka prebiehať dištančnou formou.