• Novinky

      • Zvýšenie ceny stravného od 1.5.2022

      • Milí rodičia,

       z dôvodu zvýšenia ceny stravného dodávateľom od 1.5.2022 sme nútení pristúpiť k zvýšeniu doplatku za stavu od 1.5.2022 nasledovne:

       Cena obedov pre žiakov ŠZŠ je od 01.05.2022:

       • Stravník – žiak v ŠZŠ bez dtácie na stravu: 2,58 €/bed 
       • Stravník – žiak v ŠZŠ s dtáciou na stravu: 1,28 €/obed 

        

        

       Cena obedov pre deti v MŠ je od 01.05.2022:

       Dieťa v MŠ bez dotácie

       • Stravník – dieťa v MŠ celdenný pobyt: 3,24 €/(desiata + obed + olovrant)
       • Stravník – dieťa v MŠ pldenný pobyt: 2,61 €/(desiata + obed)

        

       Dieťa v MŠ s dotáciou

       • Stravník – dieťa v MŠ celdenný pobyt: 1,94 €/(desiata + obed + olovrant)
       • Stravník – dieťa v MŠ pldenný pobyt: 1,31 €/(desiata + obed)

       Vedenie školy

        

      • Žiadosť o prijatie do ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY s materskou školou

      • Milí rodičia,

       ak ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa v školskom roku 2022/2023 do našej ŠZŠ s MŠ, je pre Vás pripravený formulár elektronickej prihlášky, ktorú máte možnosť vypísať v pohodlí domova.

       Formulár nájdete na adrese https://szskarpatska.edupage.org/register/

       Venujte prosím zvýšenú pozornosť presnému zápisu mien a rodného čísla, aby ste v budúcnosti predišli nepríjemnostiam v osobných údajoch.

       Veríme, že oceníte tento moderný spôsob, ktorý Vám zaberie maximálne 10 minút v pohodlí domova. Údaje vypíšte, prosíme aj s diakritikou (mäkčene, dĺžne).

       K prihláške je potrebné priložiť:

                                                  Písomné vyhlásenie (príloha č.1)

                                                  alebo

                                                  Písomné vyhlásenie (príloha č.2)

                                                  Odporúčanie CŠPP alebo CPP (správy)

       K prihláške do prípravného ročníka je ešte potrebné priložiť:

                                                 Potvrdenie o plnení povinného predprimárneho vzdelávania, (príloha č.3)           

       Prípravný ročník

                                     https://szskarpatska.edupage.org/a/vzdelavanie

                                     http://karpatska.eu/2022/PripravkaA.mp4

       Prípravný ročník je určený pre deti so zdravotným znevýhodnením, zdravotným postihnutím, choré alebo zdravotne oslabené po dovŕšení ich 6. roku života.

       Cieľom je pripraviť vaše dieťa na úspešné zvládnutie školskej práce v základnej alebo špeciálnej základnej škole.

       Práca v prípravnom ročníku sa zameriava na hravý, postupný, plynulý prechod zamestnania v materskej škole k pravidelnej práci na vyučovaní.


       Činnosti v prípravnom ročníku sa flexibilne prispôsobujú potrebám detí a cieľom, ktoré rozvíjajú potencionálne zvládnutie bezproblémovejšej školskej dochádzky. Pri práci využívame nový inovatívny šlabikár Svetlany Kapalkovej a Lýdie Vencelovej, ktorý vyšiel pod gesciou Slovenskej asociácie logopédov.


       Obsah činností v prípravnom ročníku je zameraný na:

       • rozvíjaniu fonologických schopností,  rozvoj reči a komunikačných schopností dieťaťa,
       • rozvíjaniu grafomotorických zručností
       • rozvoj zmyslového vnímania a základov matematických predstáv
       • rozvoj samostatnosti dieťaťa prostredníctvom
       • rozvoj hrubej motoriky a zdravého telesného vývinu dieťaťa
       • vytváranie správnych medziľudských vzťahov v kolektíve detí,
       • tvorba naratívnych príbehov s ktorým deti pracujú aj viac týždňov,  učia sa súvislo podľa typu postihnutia rozprávať príbeh.


       V triede je najviac 8 detí, tak aby bolo možné venovať sa každému dieťaťu individuálne.

       V poobedňajších hodinách môžu deti navštevovať školský klub.

        

       Radi vás privítame v našej školskej rodine.

      • Zápis do MŠ

      • Zápis do špeciálnej materskej školy na školský rok 2022/23 sa uskutoční v dňoch od 2.5.2022 do 6.5.2022. Záujemcovia sa môžu informovať telefonicky t.č. 02/54412605, alebo emailom na msmisikova@centrum.sk

       Žiadosť o prijatie do materskej školy je možné si stiahnuť na stránke školy v sekcii Špeciálna MŠ.

       vedenie školy

      • Podmienky nástupu do školy a fungovania po jarných prázdninách

      • Vážení rodičia, milí žiaci, kolegovia!

       Vzhľadom na nový školský semafor https://www.minedu.sk/data/att/22323.pdf

       by sme Vás radi informovali o podmienkach nástupu do školy a fungovania po jarných prázdninách (od 7.3.2022).

       Základné informácie o  opatreniach nájdete v priloženej infografike.

       Dovoľte nám, aby sme Vás však upozornili aj na nasledujúce skutočnosti:

       1) Naďalej platí, že do prezenčnej výučby sa môže zapojiť len žiak bez príznakov a bez pozitívneho výsledku testu, čo je rodič povinný potvrdiť Vyhlásením o bezpríznakovosti žiaka, ktoré treba odovzdať prostredníctvom EduPage v nedeľu 6.3.2022 večer, alebo dohodnutým spôsobom prostredníctvom triedneho učiteľa.

       Bez tohto vyhlásenia sa žiak nesme zúčastniť vyučovania.

       2) Pred nástupom do školy a následne minimálne 2-krát do týždňa odporúčame testovanie žiakov samotestami, ktorých použitie treba vykázať cez EduPage.

       Ďalej platí povinnosť nahlásiť pozitívny výsledok žiaka bezodkladne triednemu učiteľovi.

       3) Izolácia - platí len pre osobu pozitívne testovanú - po zistení pozitivity kontaktovať ošetrujúceho lekára. Žiak je doma v izolácii podľa pokynov lekára - zvyšok triedy pokračuje vo vyučovacom procese prezenčne, pokiaľ žiaci nemajú príznaky.

       4) Karanténa - týka sa osoby, ktorá bola v kontakte s pozitívne testovanou osobou. Do karantény ide žiak iba vtedy, keď má príznaky ochorenia a kontaktuje svojho lekára. Ak je žiak označený ako úzky kontakt a nemá príznaky pokračuje riadne vo vyučovaní. Trieda pokračuje vo vyučovacom procese. Karanténa celej triedy  sa zrušila.

       Žiak označený ako úzky kontakt je po kontakte s pozitívnou osobou povinný používať 10 dní rúško.

       Pri nástupe do školy (napr. po prázdninách), alebo ak žiak chýba viac ako tri dni (vrátane víkendu - napr. piatok + sobota + nedeľa) predkladá rodič Prehlásenie o bezpríznakovosti (cez Edupage).

       5) ŠKD bude fungovať v rovnakom režime ako doposiaľ.

       Ďakujeme za ústretovosť pri dodržiavaní opatrení a tešíme sa na našich žiakov po prázdninách.

       Veríme, že jarné prázdniny ste využili na oddych.

       S pozdravom 
        

       Vedenie školy

      • Dotácia na stravovanie

      • Informácia k deťom, ktoré sú oprávnené na poskytnutie dotácie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách 

       Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je možné poskytnúť na:

       • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti v poslednom ročníku MŠ), nakoľko na tieto deti nie je možné si uplatniť z dôvodu veku dieťaťa nárok na zvýšený daňový bonus,[1] ale je možné si uplatniť nárok na tzv. dvojnásobný daňový bonus;[2]
       • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili (osoby so zdaniteľným príjmom), alebo si nemohli v zmysle zákona o dani z príjmov uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní);

       Upozorňujeme, aby rodičia tejto kategórie detí (od 6 do 15 rokov), ktorí majú nárok na uplatnenie si zvýšeného daňového bonusu uprednostnili uplatnenie si tohto daňového bonusu, nakoľko ak sa na dieťa poskytne dotácia na stravu v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách zanikne im nárok na akýkoľvek daňový bonus úplne.

       • deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), nakoľko na tieto deti nie je možné z dôvodu veku dieťaťa si uplatniť zvýšený daňový bonus, ale je možné si uplatniť nárok na tzv. základný daňový bonus.[3]

       Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách preukazuje zákonný zástupca dieťaťa zriaďovateľovi čestným vyhlásením, a to nezávisle od veku dieťaťa, t.j. povinnosť predloženia čestného vyhlásenia sa vzťahuje aj na zákonných zástupcov detí, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a sú v poslednom ročníku MŠ, resp. deti, ktoré dovŕšili 15 rokov veku[4].

        

        

        

       [1] Podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov. K daňovým bonusom bližšie pozri zákon o dani z príjmov, príp. nasledovné informácie k výškam daňových bonusov od 01.07.2021: https://www.danovecentrum.sk/aktuality/informacia-k-zmene-vysky-danoveho-bonusu-od-1-jula-do-31-decembra-2021-aktualita-dc-7-202.htm

       [2] podľa § 52zzj ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov

       [3] podľa § 52zzj ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov

       [4]Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti“ je čestným vyhlásením aj o skutočnosti, že rodičia si nemôžu z dôvodu veku dieťaťa uplatniť nárok tzv. zvýšený daňový bonus.