• Novinky

      • Obnovenie prezenčnej formy vzdelávania od 15.02.2021

      • Vážení rodičia,

       riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že dňom 15.02.2021 (pondelok) sa obnovuje prezenčná forma vzdelávania v našej špeciálnej základnej škole aj v špeciálnej materskej škole. t.j. žiaci všetkých ročníkov môžu nastúpiť do školy.Ako sa dozvedáme z masovokomunikačných prostriedkov situácia v Bratislave je kritická. RÚVZ v Bratislave ale odporúča riadiť sa COVID AUTOMAT-om.Bratislava je bordovej zóne.Rodič, resp. zákonný zástupca môže svoje dieťa aj naďalej ponechať doma. Neprítomnosť na vyučovaní sa nebude považovať za absenciu.Podmienkou vstupu žiaka do školy/ je negatívny test zákonného zástupcu na ochorenie COVID-19, nie starší ako 7 dní. Pri prvom nástupe  do školy/ŠMŠ je potrebné priniesť Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré Vám bolo prostredníctvom triednych učiteľov doručené, alebo si ho môžete stiahnuť z webovej stránky školy alebo zo stránky ministerstva školstva (Návrat do škôl 2021, súbory na stiahnutie, príloha 8a).

      • Pokračovanie dištančného vzdelávania od 8.2.2021

      • Milí rodičia,

       Ako sme Vás informovali pripravili sme otvorenie školy na pondelok 8.02.2021, dnes stojíme pred neľahkým rozhodnutím či školu v pondelok otvoriť, alebo nie.

       Regionálny hygienik MUDr. Stanislav Duba vydal dňa 5.02.2021 odporúčanie neotvárať všetky školy na území Bratislavského kraja s odkladom až 2 týždňov. https://www.ruvzba.sk/aktuality/skoly_ba_kraj.pdf

       Ako sa dozvedáme z masovokomunikačných prostriedkov situácia v Bratislave je kritická a horšia ako bola na jar, keď sme školu zatvárali a keď kompetentní neváhali a vydali  rozhodnutie. 

       Snažíme sa pristupovať k danej situácii čo najzodpovednejšie, s cieľom zachovania zdravia všetkých našich detí a žiakov ale i zamestnancov. Uvedomujeme si, že deti a  žiaci potrebujú svojich kamarátov, školské prostredie. Myslíme si, že ale v tejto situácii je prioritou zdravie a bezpečnosť nás všetkých. Prosíme Vás o pochopenie, súčinnosť a zodpovedný prístup.

       Preto zatiaľ chceme počkať s o otvorením školy do stredy 10.02.2021.

       V pondelok by mali byť známe výsledky testovania v Bratislave a určite rozhodnutie o otvorení škôl  budú ovplyvňovať aj odborníci.

       Situáciu v pondelok po výsledkoch testovania opäť zvážime a vydáme konečné stanovisko, či budeme môcť školu otvoriť v stredu 10. 2. 2021.

       Ľubica Jägrová

      • Nástup do školy

      • INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY
       o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo predloženie výnimky pre prevádzkovateľa
       Čestné vyhlásenie o bezinfekčnostiČestné vyhlásenie o bezinfekčnostiČestné vyhlásenie o bezinfekčnostiČestné vyhlásenie o bezinfekčnostiČestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

       Vážení rodičia,

       na základe rozhodnutia ministerstva školstva SR by mali deti MŠ a žiaci školy nastúpiť od pondelka 8. 2. 2021 na prezenčné vyučovanie.

       Čo potrebujete vedieť:

       1. Jeden zákonný zástupca dieťaťa žijúci s ním v jednej domácnosti musí byť pretestovaný (samozrejme s negatívnym výsledkom) PCR alebo antigénovým testom nie starším ako 7 dní.
       2. Testovanie sa musí každých 7 dní aktualizovať.
       3. Ideálne preto sa treba testovať cez víkend. Bratislava otvorí dosť testovacích miest. Pretestovanie bude teda výlučne vo vašej individuálnej réžii.
       4. Na preukázanie negatívneho testu bude stačiť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (bude doručené prostredníctvom triednych učiteľov). Bez vyhlásenia nebude dieťa a žiak prijatý na výchovno – vzdelávací proces.
       5. Počas prezenčnej výučby budú naďalej platiť prísne hygienické opatrenia. Rúška – Odstup – Ruky.
       6. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov školy.
       7. Všetky deti sú automaticky prihlásené na obed.
       8. V prípade, že svoje dieťa do školy nepošlete, oboznámte s touto skutočnosťou triednych učiteľov. Absencia bude podľa pokynu ministra ospravedlnená. V tejto súvislosti si ale dovolím upozorniť na skutočnosť, že nástupom na prezenčnú výučbu sa končí dištančná. Učitelia ani vychovávatelia nebudú mať povinnosť online hodín.
       9. Škola bude fungovať v režime, na ktorý sme boli zvyknutí od začiatku roka, podľa      harmonogramu bez možnosti rannej družiny.
       10. Školský klub detí a materská škola budú fungovať taktiež v nezmenenom režime, t.j. do 16:00 hod.


       Rozhodnutie o nástupe detí do škôl ešte stále nie je definitívne potvrdené vládou a ani regionálnym hygienikom. Ak sa čokoľvek zmení, budeme Vás bezodkladne informovať.

       Verím však, že sa s deťmi v pondelok stretneme.


       Súbory na stiahnutie:

       Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti: vyber typ súboru: DOCX  PDF

       INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo predloženie výnimky pre prevádzkovateľa


       Ľubica Jägrová

      • ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA od 1. 02. 2021

      • Riaditeľstvo školy oznamuje, že na základe vyjadrenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 28.1.2021 a na základe rozhodnutia konzília epidemiológov naďalej platí rozhodnutie ministra školstva z 8.1.2021, ktorým sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie . 

        

       Od 1.02.2021 (pondelok) pokračujú deti a žiaci školy v dištančnom vzdelávaní do odvolania. Dôvodom je nepriaznivá epidemiologická situácia vyvolaná šírením ochorenia COVID-19 a nedostatočný záujem rodičov o otvorenie MŠ a ŠKD.

        

       Informácie o dištančnom vzdelávaní sú Vám poskytnuté prostredníctvom triednych učiteľov  a cez školský informačný systém EduPage.

       Dištančné vzdelávanie je pre všetkých žiakov povinné

        

      • Vážení rodičia,

      • v minulých školských rokoch bývalo našim zvykom vytvoriť si malú slávnosť, spoločné stretnutie všetkých žiakov a ich pedagógov, kde sme spoločne hodnotili snahu našich detí po neľahkej ceste ich osobným rastom od septembra do januára.

       Mnohé naše deti podávajú v škole maximálny výkon, určite ich úspechy neberieme ako samozrejmosť a každý úspech nás teší.

       Tento polrok i napriek obmedzeniam pandémie vyzeral pre nás priaznivo, mnohí žiaci si utvrdzovali a rozširovali vedomosti, ktoré ste im za našej pomoci počas prvej vlny pandémie odovzdávali Vy rodičia.  Patrí Vám za túto činnosť vďaka. Situácia sa koncom roka však zmenila. Opäť naše - vaše deti od januára nechodia do školy. Opäť hľadáme vzájomne čo najlepšie spôsoby vzdelávať deti. Opäť ste postavení do neľahkej situácie, byť učiteľom a aj rodičom. Do tej neľahkej situácie sú postavení aj moji kolegovia. Je iné mať dieťa pri sebe a pracovať s dieťaťom priamo, ako upútať jeho pozornosť na diaľku. Preto by som chcela poďakovať aj Vám milí rodičia  aj Vám milí naši žiaci a samozrejme aj Vám milí kolegovia.

        

       Ďakujem Vám, milí rodičia za to, že zapájate svoje deti do domácich prác, pomáhate nám s utvrdzovaním vedomostí a zručností.

        

       Ďakujem Vám, milé deti za úsmev na tvári, za poctivú prípravu a dobré skutky, ktoré robíte, za pomoc pri domácich prácach.

        

       Ďakujem Vám, milí kolegovia za hľadanie foriem ako priblížiť učivo na diaľku, za tvorivosť, odvahu a komunikatívnosť.

        

       Milí rodičia,

       oznamujeme vám, že I. polrok školského roka 2020/2021 skončí 31. januára 2021. V tomto termíne bude ukončené aj hodnotenie a klasifikácia žiakov za I. polrok. Polročné hodnotenie si môžete pozrieť od 1. februára 2021 prostredníctvom školského informačného systému EduPage ( prípadne po dohode s Vami aj iným preukázateľným spôsobom. 

       Výpis polročného vysvedčenia žiaci obdržia po ukončení dištančného vzdelávania a opätovnom nástupe do školy. 

        

       Ľubica Jägrová

       Jana Vachová

        

      • OZNAM

      • Vážení rodičia,

       vedenie školy oznamuje, že z dôvodu nízkeho záujmu o prevádzku, bude v dňoch 11.1 2021 až 15.1.2021 výučba v špeciálnej základnej škole a materskej škole prebiehať dištančnou formou.

       Ak to epidemiologická situácia dovolí, vyučovanie bude obnovené prezenčne dňa 18.1 2021.

       S úctou a prianím zdravia vedenie ŠZŠ s MŠ Karpatská

      • ŠKD pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre

      • Vážení rodičia,

       Naša škola pripravila pre rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre možnosť umiestniť ich dieťa do zberného školského zariadenia.

       Predtým, ako ho však reálne otvoríme, potrebujeme zistiť záujem. Ide o zákonných zástupcov žiakov materskej školy a žiakov špeciálnej základných školy.
       Ak patríte k rodičom, ktorí pracujú v odvetviach spadajúcich do kritickej infraštruktúry a budete v týždni od 11. januára 2021 potrebovať umiestniť Vášho syna či Vašu dcéru do školského zariadenia, vyplňte tento formulár.
        

      • Milí rodičia,

      • bývalo dobrým zvykom každoročné spoločné stretnutie začiatkom nového školského roku. Na tomto stretnutí prebehlo spoločné zoznámenie a prestavili sme Vám naše plány a pripravované aktivity pre Vaše deti, Vás a spoločné aktivity nás našej veľkej školskej rodiny. Bohužiaľ situácia na Slovensku a usmernenie MŠVVaŠ procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/ nám takéto stretnutie neumožňuje.

                   Tak aspoň niečo z našej kuchyne.

       Pripravujeme:

       • jablkové hodovanie,
       • tvorivé vianočné dielne,
       • vianočné trhy,
       • karneval,
       • prechádzku rozprávkovým lesom,
       • školu v prirode,
       • fotografickú súťaž Footočko,
       • kalendár
       • úpravu záhrady
       • prestavbu WC – 2. poschodie
       • opekačku
       • prednášky,
       • výlety....

       Pre úspešné zvládnutie akcií si Vás dovoľujeme požiadať o spoluprácu a pomoc.

       V pondelok pripravujeme pri príležitosti Medzinárodného dňa jablka

       JABLKOVÉ HODOVANIE.

       Vedeli ste o tom, že 21. október je Deň jabĺk? Jabĺčka si takýto deň určite zaslúžia. Jablko je jedným z najzdravších druhov ovocia. Je sladké, voňavé, šťavnaté. Zásobuje naše telo silou vďaka ovocným kyselinám, uhasí smäd, zasýti. Môžeme si ho dopriať v rôznej podobe: priamo zo stromu, nasušené do zásoby, v džemoch, marmeládach, kompótoch, detských výživách. Výborné sú aj šťavy, smooothy, či iná tekutá forma. A čo také jablkové koláče?

       Prosíme Vás pribaľte Vašim deťom kúsok jabĺčkového koláčika s receptom, jabĺčka, výrobok z jabĺk. Ak je to možné prosím, oblečte deti do farieb jablka.

       Finančnú pomoc minimálne vo výške 30€ prosím pošlite na Občianske združenie SIEDMA BODKA číslo účtu SK 9609 0000 0000 5082 0134 48

       Ďakujem

       Ľubica Jägrová

      • Informácie k OBEDOM

       • žiak v ŠZŠ: 1,02 €/obed (2,22 € cena obeda – 1,20€ dotácia)
       • dieťa v MŠ - predškolák - celodenný pobyt: 1,32 €/(desiata + obed + olovrant) (2,52 € cena desiata + obed + olovrant – 1,20€ dotácia)
       • dieťa v MŠ - predškolák - poldenný pobyt: 0,87 €/(desiata + obed) (2,07 € cena desiata + obed – 1,20€ dotácia)
       • dieťa v MŠ - celodenný pobyt: 2,52 €/(desiata + obed + olovrant)
       • dieťa v MŠ - poldenný pobyt: 2,07 €/(desiata + obed)


       Za každý neodhlásený obed musí rodič zaplatiť v plnej výške, ak v ten deň nie je dieťav škole.


       Podrobné informácie:

       ​​​​​​​

      • Dôležité...

      • Vyučovanie sa prerušuje v období od 16. marca 2020

       do 27. marca 2020, vrátane.

       Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia§ 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020, vrátane.

      • Vážení rodičia,

      • v súvislosti s možnosťou šírenia závažného vírusového ochorenia COVID-19

       prosíme o dôsledné dodržiavanie všetkých odporúčaní hlavného hygienika SR.

        

        · často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd, môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu,

       · očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami,

       · zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša,

       · vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy a chrípky,

       · ak ste chorý, liečte sa doma,

       · zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami,

       · 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť),

       · v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné neodkladne telefonicky informovať lekára popísať mu symptómy  a riadiť sa jeho príkazmy;

       V škole zavádzame potrebné dezinfekčné opatrenia:

       •  sledovanie zdravotného stavu detí, hlavne pri príchode do školy,
       •  dezinfekcia ozónom v MŠ,
       •  dezinfekcia priestorov školy,

       Žiadame Vás, aby ste do školy a špeciálnej materskej školy vodili len zdravé deti. 

       V súčasnej situácii nevidím dôvod k panike, ale vyššie spomínané preventívne opatrenia považujem za dôležité  pre zdravie detí a každého z nás. 

       Ubezpečujem Vás, že situáciu sledujeme a snažíme sa priebežne reagovať v súlade so stanoviskom a odporúčaniami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 

       Viac informácií môžete nájsť na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR:

       http://www.uvzsr.sk/index.php?option=comcontent&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

      • Online platby rodičov škole

      •  

       Základné informácie

       Edupage už niekoľko rokov pomocou modulu platby umožňuje školám viesť evidenciu poplatkov a platieb svojich žiakov, importovať a automaticky párovať platby z elektronických bankových výpisov alebo posielať maily s informáciami o platbách rodičom. Rodičia na webe alebo v mobilnej aplikácii môžu vidieť všetky poplatky, ktoré majú platiť a skontrolovať, ktoré platby už zaplatili alebo nezaplatili.

       Čo sa týka platenia, rodičia doteraz mohli škole platiť platby v hotovosti, šekom alebo bankovým prevodom.
       Platba bankovým prevodom sa už stala samozrejmosťou a vďaka rozmachu inteligentných mobilných telefónov a mobilných aplikácii, číslo účtu, variabilný symbol a suma už nemusia byť ručne prepisované alebo kopírované do aplikácie banky, ale po nasnímaní čiarového kódu fotoaparátom v mobile ich mobilná aplikácia banky sama vyplní a rodič sa nemusí báť, že by urobil preklep v týchto dôležitých údajoch.

       Dnes Edupage prichádza s novou možnosťou platenia poplatkov škole - pomocou služby Viamo.
       Táto služba zjednodušuje platenie pomocou bankového prevodu a poskytuje odosielateľovi aj prijímateľovi okamžitú informáciu o zrealizovaní platby.

       Výhody používania pre školu:

       • využívanie tejto služby je zadarmo. Škola ani rodičia neplatia žiadne poplatky sprostredkovateľom.
       • škola vidí platbu na Edupage ihneď po jej zaplatení. Rodičia sa už nebudú vypytovať či došla platba a vy máte istotu, že žiak naozaj zaplatil (napr. nedoplatok za školskú jedáleň).
       • rodičia neurobia chybu pri vypisovaní platobných údajov - všetko za nich vyrieši systém.
       • platba príde tak ako doteraz priamo na účet školy - viamo v podstate plne zautomatizuje platbu z banky rodiča do banky školy.
       • škola nemusí nič robiť - viamo platbu netreba priraďovať žiakovi a netreba ani dohľadávať. Platba je vždy správne priradená k žiakovi a predpisu.
       • neplatiči sú automaticky upozornení o výške svojho nedoplatku
       • rodičia môžu samozrejme stále posielať šeky a platiť bankovým prevodom. Čím viac však budete mať viamo rodičov, tým menej budete mať práce.

       Výhody používania pre rodičov:

       • rodič nemusí zadávať čísla účtov, variabilné symboly ani sumy. Rovnako nemusí ani vypisovať šeky a behať na poštu - iba potvrdí Vami zadané údaje
       • rodič vidí platbu na Edupage ihneď po jej zaplatení
       • rodič vie zaplatiť viacero poplatkov naraz rýchlo jedným klikom bez šance urobiť chybu

       využívanie tejto služby nestojí rodiča žiadne ďalšie peniaze