• Novinky

      • 2%

      • Milí priatelia, 

       v mene celého Oz SIEDMA BODKA, 

       Vám aj tento rok prikladám tlačivá k 2% z Vašich daní, ktoré budeme radi ak venujete nášmu OZ SIEDMA BODKA. Ako každý rok, tak aj tento rok budú využité na rôzne kompenzačné a vzdelávacie pomôcky, akcie, výlety a iné aktivity, ktorému sa naše občianske združenie venuje.


      • OZNÁMENIE

      • V dôsledku transformácie systému poradenstva a prevencie vyplývajúcej zo zákona č. 394/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vám

        

       oznamujem

       že od 1. januára 2023

       dochádza k realizácií transformácie poradenského systému.

        

       Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie sa transformujú na Centrá poradenstva a prevencie.

       Do nových centier bude karta klienta presunutá a klientom bude umožnené tieto centrá kontaktovať.

       V centre poradenstva a prevencie sa vykonáva odborná činnosť, ktorou je poradenská činnosť, psychologická činnosť, pedagogická činnosť, špeciálno-pedagogická činnosť, logopedická činnosť, liečebno-pedagogická činnosť a sociálno-pedagogická činnosť zameraná na optimalizáciu výchovného, vzdelávacieho, psychického, sociálneho a kariérového vývinu detí od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie.

        

       Ľubica Jägrová

      • Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu

      • Vážení rodičia

       Vzhľadom na pretrvávajúci vysokú chorobnosť detí vo všetkých triedach Špeciálnej základnej školy s materskou školou, Karpatská 1 - na odporúčanie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, riaditeľka školy prerušuje výchovno-vzdelávací do piatku 16.12.2022 (vrátane). Rovnako nebude fungovať ani ŠKD ani záujmová činnosť.   

       Počas tohto času nebude z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov prebiehať ani dištančná forma vzdelávania. Žiakom odporúčame domácu izoláciu, aby sa znížilo riziko prenosu respiračných ochorení a mohli sme 19.12.2022 obnoviť riadnu prezenčnú výuku.

       Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.

       Vedenie školy

      • Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu

      • Vážení rodičia

       Vzhľadom na vysokú chorobnosť detí vo všetkých triedach Špeciálnej základnej školy s materskou školou, Karpatská 1 - na odporúčanie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, riaditeľka školy prerušuje výchovno-vzdelávací proces na 3 kalendárne dni. Od pondelka (12.12.2022) do stredy (14.12.2022). Rovnako nebude fungovať ani ŠKD ani záujmová činnosť.   

       Počas tohto času nebude z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov prebiehať ani dištančná forma vzdelávania. Žiakom odporúčame domácu izoláciu, aby sa znížilo riziko prenosu respiračných ochorení a mohli sme 15.12.2022 obnoviť riadnu prezenčnú výuku.

       Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.

       Vedenie školy

      • Vianoce v meste

      • Pripravte si svoje lajky a srdiečka pre radostne zdobené stromčeky. Ak sa Vám náš stromček páči, HLASUJTE od 2. do 12. decembra na facebookovej stránke BKIS https://www.facebook.com/bkis.sk

      • Farebný týždeň

      • Vážení rodičia,

       touto cestou by sme Vás chceli informovať, že na našej škole bude v týždni  od 21. 11. 2022 do 25.11. 2022 prebiehať celoškolská akcia Farebný týždeň. Každý deň budú prebiehať konkrétne aktivity spojené s uvedomovaním si farieb a prepojením témy Štyri ročné obdobia a striedanie dňa a noci. Prosíme teda o Vašu spoluprácu a pripravte svoje deti na tento týždeň nasledovne:

       1. pripravte Vašim deťom šatku (na previazanie očí) na športové aktivity v piatok a odovzdajte ju, prosíme,  triednemu učiteľovi už v pondelok,
       2. v pondelok oblečte deti do oranžovej farby, nosnou témou bude Jeseň
       3. v utorok oblečte deti do modrej farby, nosnou témou bude Zima,
       4. v stredu oblečte deti do zelenej farby, nosnou témou bude Jar,
       5. vo štvrtok oblečte deti do červenej farby, nosnou témou bude Leto,
       6. v piatok oblečte deti do žltej a čiernej farby, nosnou témou bude Svetlo a tma.

       Vopred ďakujeme za spoluprácu a veríme, že Vás to nezaťaží pri Vašich pracovných povinnostiach, chceme upevniť kolektívneho ducha školy a spríjemniť a rozžiariť farbami a aktivitami chladné novembrové dni Vašim deťom.

        

       S pozdravom,

        tím pedagógov spomínanej akcie.

      • Riaditeľské voľno dňa 18.11.2022

      • Riaditeľka školy oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z.

       o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 10 Vyhlášky MŠ

       SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach a organizácii školského roka udeľuje z organizačných dôvodov

       1 deň riaditeľské voľno

       18.novembra 2022

      • Plánovaná odstávka elektrickej energie

      • Milí rodičia,
       oznamujeme vám, že dňa 8. 11.2022 je plánovaná odstávka dodávky elektriny od 8:30 do 16:30.
       V škole sa bude kúriť do odstávky, preto vás prosíme deti obliecť teplejšie ( triedni učitelia si
       pripravili náhradný program) a ak je to vo vašich možnostiach prísť si po svoje dieťa skôr. 

      • Zmena v poskytovaní dotácií na stravu od 01.07.2022

      • Zmena v poskytovaní dotácií na stravu od 01.07.2022

       Dňa 01.07.2022 nadobúdajú účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 232/2022 Z. z.
       o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

       V nadväznosti na uvedené od 01.07.2022, v prípade detí bez bonusu je možné dotáciu na stravu poskytnúť len tým deťom v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ, ak si zákonný zástupca dieťaťa, resp. osoba v ktorej starostlivosti dieťa je (ďalej aj „rodič dieťaťa“) na toto dieťa neuplatnil daňový bonus na dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku. Pre viac info viď príloha.

       V prípade, ak budete mať v šk.roku 2022/2023 záujem poberať dotáciu na stravu, prosím o doručenie originálu čestného vyhláseina na adresu školy do 22.7.2022.

      • Obmedzenie prevádzky dňa 15.6.2022 (streda)

      • Riaditeľstvo ŠZŠ s MŠ oznamuje rodičom, že dňa 15.6.2022 (streda) bude prevádzka školy a materskej školy obmedzená z prevádzkových dôvodov iba do 13:00.

       Prosíme rodičov, aby si deti prišli prevziať do 13:00.