• ŠPECIÁLNA MŠ

     • Zápis detí do Materskej školy na školský rok 2016/2017

      [aktualizované: 15.02.2016]

      Zápis detí do MŠ

      zápis do MŠ od 2.5 - 8.5.2016

      Tlačivá:


      Vážení rodičia,

      Ak rodič prihlási svoje dieťa do MŠ po 8. máji 2016, bude prijatie ovplyvnené kapacitnými možnosťami materskej školy.

      Deti prijímame na základe ich zdravotného znevýhodnenia po diagnostických vyšetreniach, zameraných na zistenie ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, vykonaných centrom špeciálnopedagogického poradenstva.

      Pre prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami požadujeme:

      • a/ dostatočnú sociálnu zrelosť pre dieťa mladšie ako 3 roky
      • b/ rozvinuté pohybové schopnosti, tak aby sa dieťa vedelo samostatne pohybovať pri činnostiach
      • c/ základy samostatnosti pri sebaobslužných úkonoch a pri stolovaní (prezliekanie, odkladanie vecí, atď.).

      Z dôvodu uľahčenia adaptácie dieťaťa nové deti prijímame aj na adaptačný pobyt od jednej až po štyri hodiny denne.

      Do MŠ sa dá prihlásiť telefonicky na č. 02/544 12 605, kde rodič získa informácie od pani zástupkyne pre materskú školu a dostane termín špeciálno-pedagogického vyšetrenia. Súčasne rodič získa žiadosť o prijatie dieťaťa do špeciálnej materskej školy, ktorú po vyplnení a potvrdení od lekára doručí do MŠ.

      Vyjadrenie o prijatí dostane rodič v zákonnej lehote.

      Prednostne budú prijaté deti:

      • s odloženou školskou dochádzkou
      • ktoré dovŕšili 5 rokov