• ŠPECIÁLNA MŠ

     • Zápis detí do Materskej školy na školský rok 2022/2023

      [aktualizované: 30.03.2022]

      Zápis detí do MŠ

      Riaditeľka Špeciálne základnej školy s materskou školou Karpatská 1, 811 05 Bratislava oznamuje, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023 sa uskutoční:

      02.05.2022 - 06.05.2022
       
      Záujemcovia sa môžu informovať telefonicky t.č. 02/54412605, alebo emailom na msmisikova@centrum.sk

      Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a vyplneného dotazníka CŠPP.

      Žiadosť o prijatie do materskej školy je možné si stiahnuť na stránke školy v sekcii Špeciálna MŠ.

      Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí;   

      •    elektronickou formou na adresu : msmisikova@centrum.sk   alebo
      •    poštou na adresu alokovaného pracoviska špeciálnej materskej školy: Mišíkova 19, 811 06 Bratislava, formou bežnej (nie doporučenej) zásielky.

      Riaditeľka školy postupuje podľa:
      ROZHODNUTIA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Číslo: 2020/10610:1-A1030 zo dňa 26.marca 2020.
       
      1.2 potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
      1.3 ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

      Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa  na nasledujúci školský rok vydá riaditeľka základnej školy s materskou školou písomne do 30. júna 2022.
      V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľka určiť adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt dieťaťa po dobu jedného roka.
      Podľa § 59 ods. 1 a 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) budú do materskej školy prednostne prijaté deti:
      •    ktoré dovŕšili päť rokov veku,
      •    s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
      •    s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
      •    prednostne sa prijímajú deti, ktoré  dovŕšia päť rokov veku do 31.12.2022,
      •    deti, ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné.

       

      Tlačivá: