• ŠPECIÁLNA MŠ

     • Poplatky v materskej škole

      Úhrada príspevkov za dochádzku dieťaťa do materskej školy

      Úhrada príspevkov za dochádzku dieťaťa do materskej školy je v súlade s § 28 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a podľa §5 ods.14 písm.e zákona č. 596/2003 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov .

      1/ Za pobyt dieťaťa v materskej škole pre deti zo zdravotným znevýhodnením je zákonný zástupca prispievať sumou na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa sumou 7,5% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu/§ 2 písm. c/ zákona č.601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

      2/ Tento povinný príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

      Výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole pre deti so zdravotným znevýhodnením je 7,50 Eur.

      Uhrádza sa na číslo účtu 7000107598/8180.

      IBAN: SK33 8180 0000 0070 0010 7598

      Príspevok v materskej škole sa neuhrádza podľa §28 ods7,8 zákona č.245/2008 za dieťa,
      a/ ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
      b/ ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi/ zákon č.599/2003 Z. z. O pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
      c/ ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

      Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa,
      a/ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
      b/ ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

      Príspevok sa uhrádza vždy mesačne bankovým prevodom na uvedený účet školy.

      Bankový výpis o úhrade rodičia vhodia po každej transakcii do schránky na to určenej.

      V prípade, že rodič neuhradí príspevok v stanovenom termíne, riaditeľka materskej školy môže po predchádzajúcom upozornení rodiča rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do predškolského zariadenia.

      Úhrada mesačného povinného príspevku na stravovanie

      Výška mesačného povinného príspevku na stravovanie vo výdajnej školskej jedálni v našej materskej škole je:
      Deti:
      desiata: 0,45 €
      obed: 1,62 €
      olovrant: 0,45 €
      --------------------------
      spolu: 2,52 €

      Stravu dodáva externý dodávateľ ALMANACH s.r.o., Bratislava.

      Rodič je povinný uhradiť príspevok na stravovanie dieťaťa, pokiaľ sa v materskej škole stravuje a to vždy vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

      Neodstravované a včas odhlásené dni sa odpočítavajú 1 mesiac dozadu.